Nyheter

Filtersystem för industrin – Genomgång

Olika typer av filtersystem är anpassade för olika typer av bearbetningsmetoder.

Skärande bearbetning

Bearbetningsmetoder där material avlägsnas från produkter i metall kallas ofta gemensamt för skärande bearbetning.

Likt andra metallbearbetningsmetoder så skapas hälsofarliga föroreningar under själva bearbetningen. Ett skärstål som skär i metall i hög hastighet skapar mycket friktionsvärme och behöver kylas ned. Nedkylning sker genom att skärvätska sprutas på verktygsstålet.

Skärvätskan bidrar till att den förorenade processluften har relativt hög luftfuktighet.

Skärvätska finns i framförallt två huvudsakliga varianter:

Emulsion – ca 5% olja och 95% vatten

Rak olja – 100% olja

Vanligast förekommande är emulsion vilket skapar oljedimma som förorening. I viss typ av bearbetning, där mycket hög temperatur genereras, används rak olja som istället skapar oljerök.

De två olika skärvätskorna medför att olika typer av filtersystem och utsug är lämpade. Oljedimma består av partiklar av större storlek än oljerökens partiklar. Ju finare partiklar desto högre prestanda på filtersystem och filtermedie är att föredra.

Vanligt i oljerök- och oljedimavskiljare är att avskiljningen sker i tre olika steg, tre filterkassetter.

Ett första grovfilter tar majoriteten av den anoljade luften som droppar tillbaka i en returoljebehållare.

Ett mellanfilter tar förbismitande partiklar som fastnar i kassetten.

Ett sista filter i HEPA-klass tar kvarvarande partiklar med en avskiljningsgrad om ca 99,95%. Renad luft efter HEPA-filtret har ofta luftkvalitet partikelmässigt på kontorsnivå.

Viktigt att veta gällande oljeavskiljare är att dessa endast fungerar på partiklar och inte eventuella gaser/lukter som kan genereras vid vissa typer av bearbetningar. För att bearbeta gaser krävs aktiva filter, exempelvis kolfilter.

Stoftfilter

I andra änden av processventilation från skärande bearbetning hittar vi stoftproducerande bearbetning. Det största skillnaden är egentligen att stoft är torr som förorening och oljedimma och oljerök är blöt/anfettad.

Stoft produceras inom en rad olika typer av bearbetningsmetoder, som exempelvis:

Svetsning

Slipning

Blästring

Slipning

Polering

Trots att stoft är torrt så kan processluften ändå ha olika grader av torrhet.

Metall som skall bearbetas kan ibland levereras anoljat för att det bland annat skall motstå ytrost. Hög grad av anoljning leder ofta till att stoftet kan vara fetare än utan anoljning.

Det är dessutom olika typer av stoft som produceras vid olika typer av arbetning, trots att materialet kan vara det samma.

Svetsning ger exempelvis små stoftpartiklar i relativt hög koncentration medan blästring istället har stora partiklar i lägre koncentration.

Dessa olika karaktär på stoft leder många gånger till att valet av filter och svetsutsug kan se olika ut.

Själva filtermediet i ett stoftfilter är inte utformat på samma sätt som för oljedimma och oljerök. Stoftfilter är ofta i patronform där patronen har en veckad filterduk för att få plats med så mycket filterarea som möjligt.

Patronen kan vara monterad i filterhuset på olika sätt, exempelvis hängandes ovanifrån med en gänga som skruvas upp i filterhusets innertak.

Varje patron har sedan ofta en tryckluftsventil som kan tryckluftsrensa patronen när den börjar täppas igen av stoft. På detta sätt bli servicecyklerna och livslängden på filterpatronerna avsevärt längre.

Filtermediet som används till filterpatronerna följer standarder för avskiljningsgrad och det är viktigt att filtret som används har rätt klassificering.

I vissa typer av bearbetning där processluften kan vara av högre fetthalt finns det speciella patroner att använda som kan underlätta för patronens rensningsförmåga. Dessa patroner har en teflonbeläggning som gör att icke-torrt stoft inte fastnar lika lätt i patronen.

Andra typer av patroner kan vara av antistat-typ där patronen i sig är jordad för att minimera att krypström genom statisk elektricitet skall sprida sig och skapa bland annat explosionsfara.

På samma sätt som oljedimfilter och oljerökfilter så fångar endast stoftfilter partiklar och inte gaser och lukter. För det krävs aktiva filter.