Nyheter

SCA Munksund – ordinarie underhållsstopp av ordinär karaktär

Mot slutet av maj genomfördes ett åtta dygns långt stopp hos SCA Munksund. Normala underhållsåtgärder utfördes tillsammans med normenliga besiktningar samt några smärre projekt. Vissa förberedelser gjordes också inför ett mer omfattade stopp nästa år.

Hos SCA Munksund tillverkas 390000 ton liner per år, fördelat på White Top Liner, kraftliner och våtstark liner. White Top Liner tillverkas i ytvikter på 125 – 200 gram/kvadratmeter, standard kraftliner 170 – 200, heavy duty liner 250 – 440 och våtstark liner 250 och 420 gram/kvadratmeter. På bruket pågår projektet MERA VITT som innebär att kapaciteten för White Top Liner ska höjas från 150000 till 200000 ton per år. Däremot kommer inte den sammanlagda kapaciteten av vitt och brunt att förändras.

På bruket finns två kokare, en för lövmassa (som bleks) och en för barrmassa (som inte bleks). Till resurserna hör också ett kraftvärmeverk, där dess panna – en CFB-panna – eldas med bark samt externt biobränsle och RT-flis. Man har också en sodapanna som härrör från 1960-talet. Den byggdes om för några år sedan till en-doms-utförande.

På bruket finns en pappersmaskin – PM 1 – byggd 1961. Av den ursprungliga maskinen återstår idag enbart stativ och torkcylindrar. Genomgripande moderniseringar har således genomförts och även under senare år har stora investeringar gjorts i pappersmaskinen. År 2003 byggdes presspartiet om, främst för bättre tryckbarhet, men också som förberedelse för högre maskinhastighet. Senare blev det dags för ny rullmaskin och ombyggnad av rulltransportör. År 2013 genomfördes projekt PM 1100 för att öka maskinhastigheten från 750 till 1100 meter/minut, vilket lyckades väl. Projektet omfattade främst inloppslådor, viraparti och torkparti.

År 2015 investerades i ny mesaugn. Den har kapacitet för 300 ton kalk per dygn, vilket innebär överkapacitet. Ugnen använder träpulver som bränsle.

Underhålls- och projektorganisation

Tidigare hade SCA Munksund en gemensam avdelning för underhåll och projekt. De två skiljdes åt 2008, men har nu återigen gått samman. Totalt 110 personer av ungefär 300 anställda tillhör underhåll och projekt.

– Det är bättre att ingå i samma organisation eftersom underhåll och projekt har mycket gemensamt. Vi har liknande tänkande och använder samma planeringsverktyg, säger Tomas Westerlund, underhållschef sedan tio år.

Det nyligen slutförda stoppet var ett ordinarie underhållsstopp, som genomförs varje år. Vid ett tidigare tillfälle provades att ha stopp efter 18 månader, men man gick tillbaka till 12 månader.

– Tolv månader ger en lagom volym på åtgärderna under stoppet. Med 18 månaders intervall krävs väldigt mycket för att samordna alla externa resurser som behövs. Med ett så långt intervall finns också större risk för oplanerade händelser och att man då förlorar i tillgänglighet i stället för att vinna, säger Tomas Westerlund.

Årets åtgärder

I renseriet utfördes normalt underhåll. Dessutom byttes drifterna och växellådorna till barktrummorna. Dessa arbeten ingår i MERA VITT-projektet.

I kokeriet fanns en svavelsyratank som var utdömd på grund av korrosion. Före stoppet byggdes en ny tank bredvid och lyftes sedan på plats.

En större genomgång gjordes av utmatardelen på lövmassakokaren. Den så kallade PO-pressen i blekeriet renoverades med nya lager och andra maskindelar. Ett DD-tvättfilter fick nya tätningar; en åtgärd som schemaläggs med visst intervall.

På pappersmaskinen gjordes en rad normala arbeten som besiktningar av torkcylindrar och valsbyten. De gamla torkcylindrarna från 1961 råkar ut för sprickor i gavlarna. Sprickorna kan slipas ner till en viss grad. Senare måste gavlarna bytas. Någon eller några byts vid varje stopp.

Sifonerna som består av ett rör och en sko som fångar upp kondensat på torkcylindrarna slits ut på 7–8 år. Under stoppet byttes sifonskorna på 41 cylindrar till ett bättre material och med annan konstruktion, som förhoppningsvis håller längre.

Massan som pumpas till pappersmaskinen tvättas i Thunepress aggregat. Den som används för returmassan ersattes med en modernare variant som har högre prestanda och går att styra bättre.

I andra änden av tillverkningslinjen lägger vi märke till rullmaskinen som fått service. Knivarna som skär upp papperet på längden till kundrullar, har byggts om för bättre styrning. Dessutom har rullmaskinen fått nytt limaggregat som limmar rullarna före emballering.

Energi och återvinning

– Pannan i vårt kraftvärmeverk hade stora skador i betonginfodringen och det behövdes omfattande arbeten som blev bestämmande på stoppets längd, berättar Tomas Westerlund. Det krävdes att samordningen fungerade perfekt mellan insatserna som omfattade rengöring, vattenbilning, dysmontage, svetsning, formsättning, betonggjutning och montage.

– Vi valde en betongkvalitet som bara krävde 24 timmars torkeldning i stället för 60–72 timmar som är normalt. Arbetena i pannan genomfördes enligt plan och på rätt tid. Nu väntar vi med spänning på att betongen håller den prestanda som behövs och har gett en tillräcklig tålighet mot slitage.

Utrustning som innefattar eldstäder ställer ofta till problem, och detta gällde även brukets sodapanna. Vid varje stopp åtgärdas vissa av de vattenburna tuberna som är undanbockade vid luftportarna. Denna gång hade man planerat att åtgärda tio av portarna. Inspektioner som gjordes av pannan under stoppet visade dock att en stagbalk i pannans botten hade allvarlig korrosion. Byte av balken måste prioriteras, före portarna som kan vänta till nästa stopp.

– Det var bra att den skadade balken upptäcktes under stoppet och det betyder att inspektörerna var duktiga, säger Tomas Westerlund.

I kemikalieåtervinningen åtgärdades ett problem med PDW-filtret – ett vitlutsfilter som installerades 2007. Problemet har varit hög slamhalt i den färdiga vitluten. Filtret har därmed inte avlägsnat slam som förväntat. Servicetekniker upptäckte att felet satt i drivaxeln. Den inverkade menligt på geometrin inne i filtret. Med en ny axel på plats fungerar filtreringen mycket bättre. Vitluten får bättre renhet och det kan också gynna den slutliga linerns kvalitet.

Säkerhet

Under det aktuella stoppet förnyades också vissa gemensamma system och infrastruktur på fabriken. Årligt underhåll utfördes på hög- och lågspänningsställverk. Primärapparater i mottagningsställverket byttes. För detta arbete svarade Vattenfall. Det var en förberedelse inför nästa år, då huvudtransformatorn som förser hela fabriken med kraft ska ersättas.

SCA satsar mycket på arbetsmiljö och säkerhet. Under det aktuella stoppet inträffade inga olyckor som ledde till frånvaro.

Utrustning till renseriet

Företaget Cellwa AB har totalansvar för projektering och leverans av utrustning till det kompletterade och moderniserade renseriet som efter ombyggnad ska bestå av två linjer. Företagets åtagande gäller maskinutrustningen med undantag av trumma och flishugg. Cellwa är ett företag som är inriktat på ved- och vattenhantering inklusive vattenrening. Leveransen till SCA Munksunds renseri omfattar bland annat påläggsbord, upptiningsbord, inmatningstransportör, rullbanor, skrapor med mera.

Vattenhanteringen omfattar pumpar, rörledningar, tankar, rening med mera. Reningen från partiklar ska ske genom sedimentering. Denna blir betydligt mer effektiv än den befintliga lösningen. Kraftigt minskat innehåll av sand i vattnet, kommer att ge avgjort mindre slitage på utrustningen jämfört med idag.

Under det ordinarie vårstoppet i år utförde Cellwa bland annat utbyte av renseriets trumdrifter. Företaget demonterade motorer, axlar, lager med mera. Utrymmen friställdes för att göra plats åt ställverk och annan elkraftutrustning. Cellwa monterade sedan nya frekvensstyrda motorer med tillhörande maskinutrustning.

– Projektets arbetssätt är unikt där vi jobbar med öppna böcker mellan oss och SCA, berättar Per-Gustav Jonasson, ansvarig för försäljning och konstruktion hos Cellwa AB. Vi jobbar tajt med en gemensam målbild och med en viss kalkyl. Vi och SCA delar på riskerna, det är ett bra sätt för ett litet företag att få möjlighet att leverera till ett stort.

– I upphandlingen utnyttjas både våra kontakter med tidigare underleverantörer och SCA:s kontakter med sina. Som stort företag har de möjlighet att handla upp vissa delar förmånligt. Detta upplägg är bra för båda parter, men något som jag faktiskt inte stött på i just denna bransch.

Renseriprojektet genomförs i två etapper, med den avslutande under nästa år.

FAKTA

Underhållsstopp

Ordinarie underhåll och mindre projekt

Utförare och beställare: SCA Munksund

Byggtid: vecka 21

Bild: Varje år genomförs ett större underhållsstopp hos SCA Munksund
Foto: SCA