Nyheter

Spillvärme används för att ersätta fossila bränslen

Naturvårdsverket investerar i åtgärder som ökar energieffektiviseringen där spillvärme kan användas för att ersätta fossila bränslen. Åtgärderna är en del i en grön omställning och det finns stor potential att ersätta fossila bränslen med denna typ av värme.

Under 2020 har flera företag investerat i projekt som tillvaratar spillvärme till fjärrvärme med stöd från Klimatklivet. Investeringar som både stärker svenska företag och ger arbetstillfällen utöver klimatnyttan.

Serverhall ger fjärrvärme i Uppsala

Naturvårdsverket investerar i innovativ teknik och en metod för vätskekylning genom Turnlight AB som ska återvinna spillvärme från serverhallar som leds ut till fjärrvärmenät i Uppsala. Metoden ersätter konventionell teknik där värmen leds ut i luften. Åtgärden bidrar till en utsläppsminskning med cirka 8 000 ton koldioxid per år. Naturvårdsverket investerar 46,8 miljoner kronor i projektet vilket motsvarar cirka 60% av investeringskostnaden.

– Att tillvarata spillvärme är ett energieffektivt sätt att använda överskottsenergi som annars hade släppts ut. Vi ser flera goda exempel där smarta metoder och teknik används för att återvinna spillvärme som ersätter fossila bränslen. Att den här typen av investeringar görs i dessa tider visar att det går att kombinera en omstart av ekonomin med klimat, säger Nanna Wikholm, biträdande enhetschef för Klimatklivsenheten på Naturvårdsverket.

Fjärrvärme ersätter torv i Sandviken

Ytterligare ett exempel som visar på hur värme tas tillvara är Gävle Energi AB där Naturvårdsverket investerat i att bygga och etablera en kommunsammanbindande fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Sammanbindningen ger direkt möjlighet att avveckla fossilbränsleanläggning för torv i Sandviken till förmån för en fjärrvärmeleverans i Gävle. Via projektet kommer spillvärme kunna tillvaratas som idag annars måste kylas bort. Samtidigt bidrar åtgärden till en koldioxidminskning på cirka 46 000 ton per år. Investeringen från Klimatklivet avser cirka 45% av den totala investeringskostnaden vilket motsvarar cirka 210 miljoner konor under en treårig projektperiod.

– Investeringarna är viktiga för Sveriges långsiktiga arbete mot ett fossilfritt och hållbart samhälle, samtidigt som de bidrar till ökad sysselsättning och stärkt ekonomi, fortsätter Nanna Wikholm.

Spillvärme ersätter gasol hos Volvo i Olofström

Även Volvo Personvagnar AB satsar på att använda spillvärmen från sina verksamheter genom att avveckla gasolpannor och istället återvinna spillvärme från tillverkningsprocessen. Värmen tas tillvara genom att installera värmepumpar. En sammankoppling med Olofströms krafts fjärrvärmenät kommer samtidigt att möjliggöra både användning av Volvos spillvärme i Olofströms krafts fjärrvärmenät på sommaren samt en miljövänlig spetsvärme på vintern för Volvo. Åtgärderna minskar utsläppen med knappt 2 600 ton koldioxid per år. Naturvårdsverket investerar cirka 8,5 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 30% av investeringskostnaderna för respektive projekt. Genomförandet för projekten beräknas pågå under drygt 1 års tid.

Det här är tre exempel på nya investeringar i grön omställning som Naturvårdsverket beslutat om våren 2020. Läs mer om besluten och den samlade statistiken för Klimatklivet på vår uppdaterade resultatsida.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar den 21 september – 30 september.

Läs mer: