Nyheter

Expansion Obbola möter en ökad efterfrågan på liner

I ett projekt som sträcker sig över fem år investerar SCA 7,5 miljarder kronor vid linerbruket i Obbola. En ny pappersmaskin installeras som ersätter den befintliga. Tillsammans med uppgradering av massatillverkningen kommer bruket att höja kapaciteten från 450000 till 725000 ton liner årligen.

Massatillverkningen vid Obbola inleddes redan under 1910-talet. År 1975 startade produktionen av liner på en pappersmaskin som då var bredast i världen med en virabredd på 10,2 meter. Under åren har maskinens kapacitet höjts från 275000 till 450000 ton.

Vid Obbola tillverkas idag Kraftliner och Eurokraft i ytviktsområdet 100–200 gram/kvadratmeter. Kraftlinern består huvudsakligen av jungfrulig fiber, medan Eurokraft har jungfrulig fiber på ena sidan och cirka 70 procent returfiber på andra sidan.

Ökad efterfrågan

I det aktuella projektet, som kallas Expansion Obbola, kommer en helt ny pappersmaskin att ersätta den befintliga. Investeringen görs mot bakgrund av ökande efterfrågan på liner till wellpappförpackningar.

– Världsmarknaden för papper och kartong sammantagna är 450 miljoner ton per år och av detta utgörs 160 miljoner ton av containerboard, berättar Per Strand, som är projektdirektör för Expansion Obbola. Efterfrågan på containerboard har under en längre tid växt med tre procent per år. Tillväxten är mycket tydlig nu, samtidigt som efterfrågan på tryckpapper gått ner de senaste femton åren.

Ökad internethandel ligger bakom efterfrågeutvecklingen, men även ökande behov inom industrin och i grossistleden.

– Vår liner har bra yta för tryck, har hög styrka och klarar svängningar i temperatur och fukthalt. Därför har den stor framgång bland annat inom livsmedelsindustrin där vi dessutom uppfyller hygienkraven, fortsätter Per Strand.

Uppgradering av massalinjerna

För att klara massaförsörjningen till nya pappersmaskinen görs en del uppgraderingar i massalinjerna. Fabrikens vedlinje är redan välinvesterad med bland annat ny inmatning och ny barkningstrumma. Här krävs enbart några smärre åtgärder.

I kokeriet gjordes stora investeringar 2015 då det tidigare batchkokeriet avvecklades till förmån för ett kontinuerligt kokeri. Här finns idag en ImpBin och en CompactCooking G2 från Valmet. Dessa dimensionerades då med tanke på en framtida expansion av linertillverkningen. Däremot behövs ett ytterligare tvättsteg på massalinjen för att höja kapaciteten.

I kemikalieåtervinningen krävs större åtgärder. Indunstningsanläggningen som byggdes så sent som 2009 klarar den högre kapaciteten, medan däremot sodapannan måste uppgraderas genom ett antal åtgärder såsom nya pumpar och fläktar. Ett omfattade delprojekt blir sedan att ersätta de två gamla oljeeldade mesaugnarna med en ny som ska använda träpulver som bränsle. Detta bidrar till kraftigt minskat nettoutsläpp av koldioxid från bruket.

Returmassan som används i Eurokraft produceras idag i två linjer som byggdes på 1970-talet och moderniserade på 1990-talet (OCC-linjer Old Corrugated Containers). Dessa kommer att ersättas av en linje med mycket högre kapacitet. Linjen ska installeras i byggnaden som idag rymmer befintliga pappersmaskinen, och ligger därför senare i tidplanen.

Högre produktion ställer högre kapacitetskrav på externa avloppsreningen som kommer att byggas ut med ytterligare en bassäng.

Ökad maskinhastighet

Den nya pappersmaskinen kommer att uppföras i en ny byggnad i linje med den befintliga. Gamla maskinen betecknas PM 1 och den nya följdriktigt nog PM 2. Leverantör av denna är Voith. PM 2 kommer att ha samma bredd som idag – det vill säga 10,2 meter – och tillverka liner i samma ytviktsområde. För att klara högre kapacitet kommer maskinhastigheten därmed att vara högre, 1400 meter per minut i stället för 900. Hur mycket jungfrulig respektive returmassa som den kommer att behöva kommer att bero på efterfrågan av Kraftliner respektive Eurokraft.

– Vi får en stor flexibilitet med nya maskinen och erbjuds också möjligheter att kunna tillverka nya produkter i framtiden, berättar Per Strand. Maskinen får High End teknik och blir All In Digitalized. Det finns ingen exakt referens i världen, men de olika huvudkomponenterna används redan i produktion på olika håll, så det är ändå robust och beprövad teknik som vi väljer.

Nya pappersmaskinen kommer att betjänas från ett nytt separat kontrollrum. Under projekttiden ska operatörerna utbildas och då kunna träna i en simulator. Planen är att få igång produktionen första kvartalet 2023 och därefter nå full kapacitet inom tre år.

– Det är mycket inspirerande och utmanande att få leda Expansion Obbola. Den satsning ledningen nu gör kan ses mot bakgrund av hur väl våra linerprodukter under åren tagits emot av kunderna samt den fortsatt ökande efterfrågan på dem, avslutar Per Strand, som varit vd för Obbola 2004–14 och därefter vd för Munksund, innan han återvände till Obbola för att leda expansionsprojektet.

Lite ny infrastruktur

Markinfrastrukturen på fabriksområdet ska delvis förändras. Massaveden liksom returpapperet ska ta samma vägar in i fabriken, men de färdiga pappersrullarna ska komma ut på ett nytt ställe.

En stor investering som ligger utanför SCA:s projekt är utbyggnad av hamnen i Umeå. Härifrån skeppas all containerboard som tillverkas i Obbola och i Munksund. Från Munksund går frakten på järnväg och från Obbola med bil till hamnen. Kapaciteten där behöver nu höjas från 850000 ton till 1100000 ton per år. Kommunen har tagit beslut om denna investering för det kommunägda Umeå Hamn AB.

FAKTA:
SCA Obbola
Uppgradering av massafabrik och ny pappersmaskin för liner
Tidplan: 2019–2023
Byggherre: SCA
Leverantör, pappersmaskin: Voith
Byggentreprenör: PEAB
Värde: 7,5 miljarder kronor

Bilden:
– Vi får en stor flexibilitet med nya pappersmaskinen och erbjuds också möjligheter att kunna tillverka nya produkter i framtiden, berättar Per Strand, projektdirektör för Expansion Obbola.
Foto: Per-Anders Sjöquist