Nyheter

Ny studie: Vägval om bioenergi i valet till EU-parlamentet

Fem av partierna instämmer i merparten av Svebios (Svenska bioenergiföreningen) påståenden om vilken politik som är viktigt för en positiv utveckling på bioenergiområdet. Två partier instämmer väldigt lite i Svebios påståenden om vad som är bra för utveckling av bioenergi och ett parti instämmer delvis i de flesta påståendena.

Inför valet till Europaparlamentet har Svebio och tidningen Bioenergi bett partierna att svara på hur de ser på tio påståenden relaterade till utvecklingen av bioenergipolitiken i EU. Resultatet visar att SD, C, KD, M och S instämmer i flest påståenden som är positiva för bioenergiutvecklingen.

V samt MP instämmer minst och L instämmer endast delvis.

Studien visar att fem av partierna instämmer helt i påståendet att EU:s mål om att minska koldioxidutsläppen med 90 procent till 2040 och att reducera dem helt till 2050 är realistiskt. Sex av partierna instämmer helt till att man bör stoppa nya restriktioner mot användning av skogsbränsle under den kommande mandatperioden.

– Valet till Europaparlamentet är viktigt för att ge bioenergin rätt politiska förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Av studien framgår att partiernas politik skiljer både vad gäller synen på skogsbruk och användningen av styrmedel, säger Anna Törner, vd på Svebio. Merparten av partierna ställer sig positiva till lagstiftning och mål som kan öka användningen av bioenergi i EU, vilket är positivt för klimatet, en trygg energiförsörjning och jobben, avslutar Anna Törner.

Det nyvalda Europaparlamentet kommer få en viktig uppgift i att öka EU:s självförsörjningsgrad på energiområdet, där bioenergin behöver spela en än mer central roll. Dessutom motverkar en hel del befintlig och föreslagen EU-lagstiftning det hållbara svenska skogsbruket, t.ex. när det gäller lagar om artskydd, naturrestaurering, avskogning och markanvändning.

Detta riskerar att försvåra eller förhindra arbetet med att fasa ut fossilbaserade material och energi.

Bioenergin har under flera decennier vuxit och står idag för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning och den är därmed Sveriges största och viktigaste energikälla. Det gör att Sverige är det land i EU som har lägst beroende av fossil energi.

Fortfarande finns potential att öka användningen av bioenergi inom industri, uppvärmning, elproduktion och inte minst i transportsektorn. Resultatet av valet till Europaparlamentet kommer att vara viktigt och påverka möjligheterna för bioenergins fortsatta utveckling, både nationellt och på EU-nivå

Så gick undersökningen till:
Partierna fick tio påståenden inom bioenergipolitiken att ta ställning till. Partierna kunde svara: instämmer helt, instämmer delvis eller instämmer inte alls. Partierna har också skickat med en egen kommentar till varje fråga och en generell kommentar om vad som är viktigt inför EU-valet.