Nyheter

Konjunkturbarometer: Q4 sämre än förväntat

IKEM:s medlemsföretag (plast-, gummi- och kemiindustrierna) producerar insatsvaror som ligger tidigt i värdekedjan och som är nödvändiga i den övriga industrins förädlingskedjor. Företagen har tidigt känt av konjunktursvängningarna. Konjunkturbarometern för kvartal 4, år 2022, visar på vissa ljusglimtar.

Konjunkturbarometern för kvartal 3 år 2022 visade tydligt att lågkonjunkturen drabbat IKEM:s plast-, gummi-, och kemibranscher. Att den internationella ekonomiska avmattningen skulle tillta under kvartal 4 var därför väntat – företagen hade prognostiserat för en tilltagande avmattning.

– Trots dystra prognoser inför kvartalet har sex av tio plast-­ och gummiföretag och fyra av tio kemiföretag haft en ännu svagare försäljningsutveckling. I prognoserna för kommande halvår syns dock vissa förändringar. IKEM:s medlemsföretag räknar med att då kunna försvara, de förvisso låga, produktionsvolymerna från fjolåret. Det borde rimligen gälla också andra industrigrenar, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Prognosen för kostnadsökningar­na på råvaror och insatsvaror det kommande halvåret ser ut att dämpas.

– Plast-, gummi- och kemiindustrin räknar dessutom med att kostnaderna kan falla något. Samtidigt ska man komma ihåg att oron kring framtidens energipriser finns kvar. Detta är en stor osäkerhetsfaktor för industriföretagen, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.