Nyheter

Nya åtgärder för att motverka avfallsbrottslighet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ska förbättra avfallshanteringen och ge tillsynsmyndigheterna fler verktyg mot aktörer som låter andra bekosta omhändertagandet av avfallet. Regeringen har också tagit emot åtgärdsförslag mot avfallsbrottsligheten från en rad myndigheter.

Illegal avfallshantering är ett växande problem både nationellt och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser för miljön och för människors hälsa. De senaste åren har media rapporterat om fall av avfallshantering där företag misstänks ha dumpat sopor. Det finns även en omfattande illegal export av avfall.

– Det finns en tydlig koppling mellan illegal avfallshantering och organiserad brottslighet. Vi ska vända på varje sten för att trycka tillbaka brottsligheten och regeringens skärpningar kring avfallet är ett viktigt första steg. Vi ska ta kontrollen över avfallshanteringen och begränsa möjligheterna för kriminella att tjäna pengar på avfall. Skattepengar ska inte gå till att forsla bort sopberg om kriminella dumpar avfall i kommunerna, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Lagrådsremissen innehåller förslag om straffansvar för den som lämnar avfall till någon som inte har rätt att ta emot det. Lagrådsremissen innehåller även en möjlighet för regeringen att fatta beslut om bestämmelser om ekonomiska säkerheter. Regeringen kan då göra det möjligt för tillsynsmyndigheterna att kräva en ekonomisk säkerhet från de företag som vill hantera avfall och på så sätt minska risken för att skattebetalarna i efterhand får stå för kostnaden.

Förra året gav regeringen Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och länsstyrelserna i Norrbottens, Gävleborgs, Stockholms, Västra Götalands och Skåne län i uppdrag att ge en lägesbild och föreslå åtgärder mot den illegala avfallshanteringen. Myndigheterna har redovisat uppdraget till regeringen idag.

Med start i år avsätter regeringen 50 miljoner kronor till bland annat Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och länsstyrelserna för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall.