Nyheter

Nytt projekt: Fortum förstärker Letaforsdammen

Letaforsdammen är en regleringsdamm på den östra sidan av det övre magasin som tillhör pumpkraftverket Letten. Fortum har i dagarna informerat Länsstyrelsen om det underhållsarbete som ska förstärka dammens stabilitet och säkerställa dammens dränerings- och läckagemätningssystem.

– För att upprätthålla en hög dammsäkerhet så behöver regelbundet underhålls- och förstärkningsarbete genomföras, i detta fall är åtgärderna sådana att vi bedömer att de kan göras inom ramen för befintliga tillstånd säger, Marcus Bergman, projektledare på Fortum.

Befintlig växtlighet på dammens nedströmsida kommer att rensas bort och det kommer läggas ned en dräneringsledning nedströms. Stödbanken kommer att byggas upp med filter och sprängsten och under byggtiden kommer vattennivåerna i magasinet och spegeldamm 1 nedströms anpassas så att arbetena kan utföras på ett säkert sätt.

Arbetena kommer att ske inom befintligt verksamhetsområde och åtgärderna medför ingen förändring av fyllningsdammens utförande eller funktion. Inga arbeten kommer att utföras i magasinet Letten. Vattennivåerna i såväl magasinet och spegeldamm 1 kommer att hanteras inom ramen för gällande hushållningsbestämmelser och villkor. Arbetena bedöms pågå under ca 2 år med start i mars/april 2021.