Nyheter

Lokala energisystem – för hållbar omställning

Vid Celsius Summit i Bryssel, som inleddes torsdag 17 oktober, presenterades projektet Fossil-free Energy Districts (FED) som har designat och implementerat en lokal marknadsplats för värme, kyla och el på Chalmers campus i Göteborg.

Magnus Brolin från RISE är en av arkitekterna bakom systemets marknadsdesign och han är nöjd med resultatet.

— Det är klart att det finns utmaningar med att få ett så här komplext system att fungera, men jag tycker att det har varit ett väldigt framgångsrikt projekt på det viset att man i samma projekt, under tre år, har fått den här marknadsplatsen att faktiskt fungera, hela vägen från en konceptbeskrivning till en implementerings- och driftsfas, säger Magnus Brolin, forskare på RISE.

Celsius Summit arrangeras av Celsius smart cities som är ett samarbete för omställning av uppvärmnings- och kylsystem till lösningar som minskar beroendet av fossila bränslen. FED-projektet består av nio lokala partners som alla deltagit utifrån egna intresse- och kompetensområden och tillsammans har man lyckats bygga in en mängd funktionaliteter, bland annat med hjälp av AI-teknologi, för att styra energianvändningen i systemet.

Byggnaderna på campus är anslutna till en digital marknadsplats där FED-systemet självständigt hanterar en ständigt pågående handel mellan byggnaderna som både kan konsumera, producera och lagra energi. Systemet får kontinuerligt extern information som väderprognoser och elpriser och det är också anslutet till det omgivande energinätet. Systemet styr energiförbrukningen, till exempel genom att värma en byggnad några timmar innan vädret blir kallt, och se till att lokalt producerad, förnybar energi används effektivt. På så vis undviks energikrävande toppar och behovet av fossilbaserad energi minskar.

Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan, men även för att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor.

— Det finns ett stort intresse kring de här frågorna och det sker mycket utveckling. Nu finns ju dessutom en del lagförslag, som från början kommer ifrån EU, om hur så kallade medborgarenergigemenskaper ska implementeras i svensk lagstiftning. Så jag tror att vi kommer att få se mer av den här typen av lokala energimarknader, säger Magnus Brolin.

Om projektet

Projektet Fossil-free Energy Districts (FED) är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park,Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017 − 2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Bild: RISE