Nyheter

Fortsatt goda marknadsvillkor för LKAB

LKAB inleder 2019 med ökad omsättning och ett förbättrat resultat, främst till följd av fortsatt höga järnmalmspriser och en stark dollar. Att optimera produktionen, öka volymerna och stärka vår konkurrenskraft är fortsatt prioriterat. Arbetet med ett långsiktigt hållbart LKAB fortlöper genom utökad prospektering, framdrift i utvecklingsprogrammen samt initiativen för att bredda vår affär.
Nettoomsättningen ökade med drygt en miljard kronor till 7 329 (6 227) Mkr jämfört med samma kvartal föregående år och det underliggande rörelseresultatet ökade med 23 procent till 2 899 (2 357) Mkr. Resultatförbättringen är främst driven av höga järnmalmspriser och en stark dollar medan lägre leveranser, främst till följd av svåra väderförhållanden i Narvik hamn, bidrog negativt. Det operativa kassaflödet stärktes till 2 500 (1 770) Mkr, liksom finansnettot som uppgick till 547 (201) Mkr. Kostnadsnivån för kvartalet var högre än motsvarande period föregående år, främst orsakat av ökade underhållsinsatser, fler antal anställda, högre energipris och ökad prospektering
Stark efterfrågan på högkvalitativ järnmalm
Det genomsnittliga globala spotpriset på järnmalm uppgick under kvartalet till 83 (74) USD/ton. Priserna för järnmalm med hög järnhalt och hög förädlingsgrad, så som LKAB:s järnmalmspellets, fortsätter samtidigt att öka i förhållande till järnmalm med lägre järnhalt. Ett bortfall i det globala utbudet av järnmalmspellets är att vänta till följd av dammhaveriet i Brasilien i januari. Hur stort bortfallet blir och vilken påverkan det får på sikt är dock osäkert.
LKAB fortsätter att maximera produktionen av högförädlade produkter och av kvartalets totala leveranser utgjordes 86 (84) procent av pellets.
Lägre leveranser och produktion
Produktionen i första kvartalet uppgick till 6,5 (7,3). Mt och leveranserna till 6,1 (6,8) Mt. Produktionen påverkades av mindre driftsstörningar i pelletsverken i Kiruna samt av underhållsinsatser i pelletsverket i Svappavaara. I början av februari kunde dock verket startas igen, efter det fyra månder långa underhållsstoppet Leveranserna påverkades av lägre produktion och svåra väderförhållanden i Narvik som inneburit att skeppningen tidvis stått still under kvartalet.
— Vi har haft flera kvartal med riktigt bra marknadsvillkor och den långsiktiga trenden att stålbolagen efterfrågar insatsråvaror som ger högre produktivitet och lägre koldioxidutsläpp är stark. Att vi lyckas maximera volymerna i vårt nuvarande produktionssystem är centralt för att möjliggöra våra fortsatta investeringar i nästa generations LKAB, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.
Nästa generations LKAB – framdrift enligt plan
LKAB har sedan andra halvan av 2018 ökat prospekteringsinsatserna för att säkerställa beslutsunderlag för de kommande investeringar som krävs för att trygga produktionen efter 2030.
Prospekteringsarbetet har under kvartalet fortlöpt enligt plan, med fokus på ortdrivning i Kiruna för att undersöka mineraliseringens utbredning norrut och mot djupet under nuvarande huvudnivå 1365. Målet är att på fem års sikt säkerställa en miljard ton mineraltillgångar.
Parallellt med de utökade prospekteringsinsatserna driver LKAB omfattande utvecklingsprogram, som syftar till mer hållbara framtida gruvbrytnings- och ståltillverkningsprocesser. Samverkansinitiativen Sustainable Underground Mining (SUM) och Hydrogen Ironmaking Breakthrough Technology (HYBRIT) har under kvartalet fortlöpt enligt plan.
Stålstrukturerna för HYBRIT:s pilotanläggning har börjat resas inne på SSAB:s industriområde på Svartön i Luleå och planen är att anläggningen ska kunna startas upp till nästa sommar. Inom ramen för SUM pågår fyra olika delprojekt, bland annat för utvecklingen av autonoma, smarta och koldioxidfria fordon i gruvan.
Under kvartalet meddelades också beslut om att investera 45 miljoner kronor i pilotanläggningar i Malmfälten och Uppsala i syfte att industrialisera återvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur restprodukter från järnmalmsproduktionen.
— LKAB:s ska vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Med vår expertis och erfarenhet inom gruvbrytning och förädling arbetar vi för att skapa ett bredare LKAB som blir mer motståndskraftigt mot svängningar på järnmalmsmarknaden, säger Jan Moström.
Bild: LKAB