Nyheter

72 miljoner i stöd till drabbade inom skogsbruket

Regeringen har fattat beslut om åtgärder som syftar till att kompensera skogsbruket för vissa merkostnader till följd av sommarens skogsbränder i Jämtlands, Dalarnas, och Gävleborgs län. Ersättningen för åtgärderna uppgår till totalt 72 miljoner kronor.
Stöd för totalt 72 miljoner kronor lämnas till följande fyra åtgärder; upparbetning av energived och sågtimmer, reparation och förstärkning av vägar, lagringsplatser för brandskadat virke och sanering av sågverk samt stöd för att markera fastighetsgränser.
– Jag har en stor förståelse för den sorg och chock det måste innebära att se sin och kanske generationers skog brinna ner. Det är därför med glädje som jag kan berätta att regeringen idag har beslutat om fyra stödåtgärder till skogsbruket och de skogsägare som drabbades hårt av sommarens omfattande bränder i Jämtlands, Dalarnas, och Gävleborgs län, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Regeringen bedömer att den lokala och regionala marknaden i Jämtlands, Dalarnas och Gävleborgs län kommer att ha stora svårigheter att ta om hand den brandskadade skogen. Skogen som brann motsvarade 20 – 45 % av den ordinarie årliga avverkningsvolymen i de tre länen. Det kommer att råda brist på avverkningsresurser och logistiklösningar i det här området. Vidare försvårar skadade vägar och begränsad industrikapacitet tillvaratagandet. Samtidigt är det angeläget att snabbt få ut det brandskadade virket ur skogen eftersom döda träd är yngelplats för skadeinsekter. De brända skogarna kan därmed, om de står kvar, ge upphov till omfattande insektsangrepp på skog.
– Stöden ska ge skogsägare ökade möjligheter att ta det brandskadade virket till industri. På så sätt bidrar stöden till att skydda intilliggande friska skogar från utbredda insektsangrepp, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Förordningen träder i kraft den 1 mars 2019.