Tag: En femtedel av skogarna i södra Sverige löper stor risk att drabbas av angrepp från skadeinsekten granbarkborre med stora skador på skogen som följd