Nyheter

Minska energiförbrukningen i produktionen

Text: Solectro

Många producerande företag har i dag en mycket hög energiförbrukning, vilket leder till höga energikostnader. Det är en stor och tung post som man kan få ner genom att se över och optimera energiförbrukningen.

Man måste börja med att se över hur man använder sitt luftflöde, det vill säga hur används den allmänna ventilationen, hur används utsug och annan processventilation. Det är väldigt vanligt med onödigt högt luftflöde i produktionen och genom att optimera hur luftflödet används så kan man minska mycket på onödig energiförbrukning.

I den här artikeln går vi igenom några enkla, snabba och kostnadseffektiva saker att tänka på. Se till att få en förståelse av luftflödet och vilka förändringar samt förbättringar som är möjliga att göra.

De flesta producerande företag har förhoppningsvis redan i dag någon form av system som tar hand om luftföroreningen som uppstår i produktionen. En del företag gör så att de låter den allmänna ventilationen gå kraftigare och hela tiden, det kan också vara så att det finns en form av processventilation som kanske inte är rätt placerad (direkt vid källan där luftföroreningen uppstår) så att det krävs onödigt mycket luftflöde för att fånga in luftföroreningen.

Det kan också vara så att det redan finns utsug, men att de är äldre eller så saknar de rätt intelligens, effektivitet och rätt filtersystem. Man måste även kontrollera anslutningar och tillbehör eftersom dessa också påverkar vilket luftflöde som krävs. Den gemensamma nämnaren är oftast att det går åt väldigt mycket energi för att få ett fungerande luftflöde för att ta hand om luftföroreningen. Det beror oftast på avståndet och för avstånd gäller följande:

Ju längre avståndet är från utsugsmunstycket till källan där luftföroreningen uppstår desto mer energi går det åt för att kunna fånga in luftföroreningen.

Ett punktutsug är en mycket bra investering eftersom den kan placeras mycket nära källan där luftföroreningen uppstår. Resultatet av den investeringen blir att det krävs mindre luftflöde och därmed krävs mindre energi. Ett punktutsug gör också att man inte längre behöver köra ventilationen i onödan, vilket också gör att man minskar värmeförlusten. Ju mindre värmeförlust desto mindre energiförbrukning. Redan nu har vi hittat två enkla sätt att minska energiförbrukningen.

Man bör även gå igenom anslutningar och de olika tillbehören. Dessutom måste det finnas rätt anpassade filter för den specifika processen, aggregatet måste också ha rätt kapacitet för att upprätthålla luftflödet genom filtersystemet. På tal om avståndet så bör man ta hänsyn till att det finns termiska effekter eller så kallade tvärflöden som kan orsaka turbulens och då är det extra viktigt att känna till att det krävs en viss hastighet för att kunna transportera luftföroreningar.

Det krävs så mycket som fyra gånger volymflödet på det dubbla avståndet mellan utsugsmunstycke och källan. Volymflödet är direkt proportionellt till energiförbrukningen det vill säga så betyder det att det blir fyra gånger energikostnaderna. Här är ett enkelt exempel: Vi har ett avstånd på 50 cm mellan källan och utsugsmunstycket, då krävs det ca 4000 m3/h i luftflöde, men om man i stället minskar det avståndet till 25 cm så krävs det helt enkelt bara 1000 m3/h för att kunna fånga in luftföroreningen. Energiförbrukningen går alltså ner avsevärt.

Avståndet och luftflödet är också beroende av hur man designar anslutningen som rörledningens tvärsnitt, eftersom det bestämmer energiförbrukningen. Det kan också uppstå tryckförlust. Kinkar, grenar, grova innerväggar etc. kan leda till höga energikostnader. För att få en förståelse mer bildligt av funktionen brukar vi ta jämförelsen med en vanlig vattenslang, det är mycket lättare att förstå påverkan av något som vi kan se framför oss. Vattenflödet i en vattenslang påverkas av veck, böjar och även av längden på slangen. Så fungerar det fast baklänges eftersom det är ett undertryck – sug. Så nu har vi gått igenom ytterligare funktion som kan bidra till att minska energikostnaderna.

Punktutsugets funktion och intelligens är också mycket avgörande. Se till att punktutsuget är utrustat med en motorfläkt som kan styras. De system som har moderna motorfläktar kan styras och köras på en optimal energibesparande nivån, även i drift. Utöver den förbättrade effektiviteten är det viktigt att hålla volymflödet konstant. I det här fallet utvinns bara så mycket som behövs, vilket avsevärt minskar energiförbrukningen. Tillsammans med intelligent maskin-till-maskin-kommunikation, finns en enorm potential för att minska energiförbrukningen.

Exempel: Ett intelligent och modernt punktutsug med anpassat filtreringssystem för en verktygsmaskin skulle till exempel bara förbruka 3 kWh i stället 11 kWh som det äldre mindre intelligenta utsuget skulle förbruka. Med dagens elpriser skulle det innebära en stor besparing att byta utsugsteknik.

Så vad kan man dra för slutsats av den här informationen? Jo, genom att optimera ventilationen i produktionen, med intelligenta moderna kvalitets utsug, så leder det till mycket mindre energiförbrukning.

Vi är återförsäljare föULT AG i Tyskland som är experter på utsug och luftmiljö. De har en bred erfarenhet av många olika arbetsmiljöer, utsug och tillbehör. Tänk också alltid på att samarbeta med personalen i produktionen som skall arbeta vid utsuget. Ett utsug som är rätt anpassat och rätt designat kommer att användas.