Nyheter

Kärnkraftspark planeras i Valdemarsvik

Projektbolaget Kärnfull Next presenterar idag en ny kandidatort för en park med små modulära reaktorer (SMR) – denna gång i Valdemarsviks kommun. Den östgötska kustorten ingår nu i bolagets SMR-program Re:Firm South som siktar på att bygga ut fossilfri och planerbar energiproduktion i södra Sverige.

– Vi är mycket glada över indikationerna från vår förstudie i Valdemarsvik. Siten har potential att bli en nyckelkomponent i vår plan att tillföra stora mängder stabil och hållbar energi till sydsvenska områden med stort effektbehov, samt skapa betydande ekonomiska och sociala fördelar för lokalsamhällena, kommenterar Christian Sjölander, vd Kärnfull Next.

Kärnfull Next har ingått ett exklusivt samarbetsavtal med markägaren Latona Group gällande prospekteringsrättigheterna för kärnkraft inom fastigheten Valdemarsvik Målma 4:9 (2). Den pågående förstudien, som avslutas efter sommaren, har påvisat såpass goda förhandsresultat att parterna valt att informera kommun, närboende och nu allmänhet om planerna på en så kallad SMR-park.

Siten innefattar områden som redan på 1970-talet identifierades som passande för energiproduktion, bland annat i Centrala Driftledningens rapport ”Lokalisering av stora kustförlagda värmekraftverk” från 1972. Fastighetens stora yta på över 1300 hektar gör även projektet högintressant för samlokalisering med 2030-talets energikrävande industrier som exempelvis datacenter för AI.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med Kärnfull Next i detta spännande projekt. Fastigheten tros erbjuda unikt goda förutsättningar för kärnkraft, och vi ser fram emot att vara en del av utvecklingen av fossilfri energiproduktion i regionen. Detta initiativ har möjlighet att skapa stora värden för Valdemarsviks kommun och invånare, säger Gustav Carp ägare Latona Group.

Geografisk placering, topologi samt goda kylningsmöjligheter i en framåtlutad kommun med omfattande obebyggd yta är några tidiga indikationer på ett positivt utfall av förstudien. Projektet i Valdemarsvik innebär stora möjligheter för lokalt jobbskapande, både på själva reaktorparken och hos eventuell samlokaliserad verksamhet.

En SMR-enhet med minst tre hundra megawatt elektrisk effekt skapar runt femhundra direkta och indirekta arbetstillfällen per år i sjuttio år. SMR-parken i Valdemarsvik planeras initialt till mellan fyra och sex lättvattenkylda reaktorer, vilket skulle innebära ett årligt tillskott på mellan 10-15 terawatt-timmar (TWh) fossilfri och planerbar el. Sveriges nuvarande kärnkraftsflotta producerade som jämförelse 47 TWh el ifjol.

Kärnfull Next genomför sen 2022 förstudier på ett flertal kommuner i södra Sverige. Genom att etablera flera SMR-parker inom ramen för samma Re:Firm-program ser sig bolaget uppnå skalfördelar inom exempelvis teknikval, konstruktionspartners, elköpsavtal (så kallade PPA:er) och finansieringsparter.

I augusti 2023 kommunicerade bolaget Nyköping som kandidatort inom SMR-programmet, och fler förstudier är nu på väg att nå en tillräcklig mognadsgrad för att offentliggöras under året. Om allt går enligt plan och Valdemarsvik väljs ut som första kommun för Re:Firm South, kan de första kilowattimmarna ren och pålitlig el och effekt från SMR-parken börja levereras under första halvan av 2030-talet.