Nyheter

Nytt partnerskap sätter upp forskningsanläggning för att fånga koldioxid

Tekniska verken i Linköping, Grimaldi Development (G Dev) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har inlett ett forskningssamarbete för att testa innovativ och kostnadseffektiv teknik för avskiljning av koldioxid i rökgaser från kraftvärmeverk.

Från och med september i år ska en container vid E4:an utanför Linköping utgöra en mobil forsknings- och testanläggning för att fånga in koldioxid. Anläggningen ska kopplas in i gasströmmen från Tekniska verkens största kraftvärmeverk, Lejonpannan.

Avsikten är att kunna bygga effektiva system där koldioxiden fångas upp och antingen lagras eller används som råvara för att tillverka produkter som exempelvis bränslen, kemikalier eller byggmaterial. Målet på sikt är en kommersiell fullskaleanläggning som kan bidra till negativa utsläpp, vilket innebär att halten av växthusgaser i atmosfären sänks.

– Senast år 2045 ska koldioxid motsvarande den fossila volym som genereras från vår produktion cirkuleras eller lagras. Vi ska också öka våra cirkulära processer med målet att skapa en industriell och urban symbios i världsklass. Detta projekt är ett viktigt steg på vägen dit, säger Henrik Lindståhl, forskningsingenjör på Tekniska verken-koncernen.

Sprayar och centrifugerar

Även om tekniken kring infångning och lagring eller användning av koldioxid är etablerad är den fortfarande kostsam och innovationer är nödvändiga för att nå klimatmålen. Den innovativa teknik som G Dev har utvecklat går förenklat ut på att kombinera en spray- och centrifugalmetod för att fånga in koldioxidmolekylerna: en vätska som kan reagera med koldioxid sprayas in i rökgaserna från kraftvärmeverket.

När de fina dropparna kommer i kontakt med rökgaserna, absorberar de koldioxiden. Därefter förs de koldioxidrika aerosoldropparna till en centrifug som separerar vätskan från gasen. Resterande rökgas (fri från koldioxid) släpps ut, medan vätskan regenereras – varpå koldioxiden avgår och omvandlas till flytande eller fast form. Vätskan återcirkuleras sedan i systemet för ytterligare koldioxidfångst.

– Genom att kombinera spray- och centrifugalmetoderna utvecklar vi nästa generationens innovativa koldioxidinfångningsteknik, säger Carl Häggmark, innovationschef på G Dev. Försöksanläggningen inryms i en mobil container och kommer att användas för att testa tekniken och samla in mätdata under verkliga driftsförhållanden i kraftvärmeverket.

Bioenergi med avskiljning och lagring av kol är en viktig del av omställningen och för att Sverige ska nå klimatmålet 2045.

– Teknikerna som finns idag kräver stora investeringar och förbrukar mycket energi, därför behövs det innovation som syftar till att minska kostnaderna. Detta projekt är ett bra exempel där en slutanvändare, ett innovativt företag och ett universitet tar fram ny kunskap och en energisnål tekniklösning, säger Christophe Duwig, professor vid Institutionen för kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Forskningsprojektet stöds av Energimyndigheten genom programmet Industriklivet och löper under projektperioden 1 mars 2024 till 31 december 2026.