Nyheter

Konkurrensverket: Reglering av fjärrvärmemarknaden bör övervägas för att skydda kunderna

Regeringen bör utreda behovet av reglering på fjärrvärmemarknaden för att skydda kunderna från höga fjärrvärmepriser. Det framgår av den skrivelse som Konkurrensverket i fredags skickade till regeringen.

Rekommendationen grundar sig på de analyser av fjärrvärmemarknaden som Konkurrensverket har genomfört i samband med tillsynsutredningar av olika fjärrvärmebolag.

Konkurrensverket har sedan 2022 tagit emot flera klagomål från fjärrvärmekunder angående olika fjärrvärmenät. Kundernas klagomål har rört fjärrvärmeleverantörernas prisökningar på leverans av fjärrvärme.

Med anledning av klagomålen har Konkurrensverket utrett Eon Energiinfrastruktur AB:s prissättning i Malmö och Burlövs kommuner och Solör Bioenergi Fjärrvärme AB:s prissättning i Mönsterås kommun. Fokus för utredningen har varit om företagens prissättning av leverans av fjärrvärme eventuellt utgör ett missbruk av dominerande ställning genom överprissättning.

Konkurrensverkets utredning visar att vare sig Solörs eller Eons priser och vinstmarginaler är väsentligt högre än jämförbara fjärrvärmenät. Samtidigt kan Solör, Eon och jämförbara fjärrvärmenäten betraktas som naturliga monopol där fjärrvärmebolagen har betydlig marknadsmakt.

Konkurrensverket har i sin tillsyn observerat att fjärrvärmeföretagen möter svag konkurrens vilket riskerar att leda till höga priser. Det går därför inte att utesluta att fjärrmarknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser.

Mot den bakgrunden har Konkurrensverket beslutat att inte fortsätta utreda om specifikt Solör respektive Eon har agerat i strid med förbudet mot missbruk av dominerande ställning i konkurrenslagen. Konkurrensverket avslutar därför utredningarna.

Konkurrensverket vill samtidigt, mot bakgrund av de analyser som har gjorts i samband med olika tillsynsutredningar, uppmärksamma regeringen på att fjärrvärmemarknadens karaktär av naturligt monopol och fjärrvärmeleverantörernas betydande marknadsmakt innebär stor risk för negativa effekter för konsumenterna.

– För att skydda kunderna från höga fjärrvärmepriser rekommenderar Konkurrensverket att regeringen utreder behovet av reglering på fjärrvärmemarknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverkets rekommendation till regeringen bygger på att det i normalfallet inte är möjligt att åstadkomma en fungerande konkurrens genom att enbart förlita sig på en konkurrensrättslig förbudsreglering på en marknad som kännetecknas av ett naturligt monopol. När det gäller fjärrvärmemarknaderna finns det dessutom ett stort antal olika marknader i olika delar av landet där det kan finnas likartade konkurrensproblem.