Nyheter

Vattenfall moderniserar och förnyar i Ajaure vattenkraftstation i Umälven

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i förnyelse och modernisering av Ajaure vattenkraftstation i Umeälven, i Västerbotten. Arbetet har påbörjats och ska vara genomfört till sommaren 2025 

Åtgärderna i stationen innebär i huvudsak förnyelse av turbin och generator, intag och vattenvägar. Dessutom ska el och kontrollanläggning förnyas och anpassas till Vattenfall Eldistributions och Svenska Kraftnäts modernisering av elnätet vid anläggningen.

Dammen i Ajaure har ett stort avrinningsområde och stora nederbördsmängder ställer höga krav på tillgänglighet för kraftstationen. Moderniseringen av anläggningen förlänger den tekniska livslängden med minst 40 år.

– Vattenkraften är Sveriges största batteri som med sin unika flexibilitet spelar en avgörande roll i Vattenfalls arbete för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Investeringen i Ajaure är en del i vårt löpande förnyelsearbete men även ett viktigt led för att anpassa våra anläggningar i kölvattnet av klimatförändringarna. Dammen har redan anpassats och nu ska även kraftstationen förnyas för att klara ett så kallat 10 000 års flöde, säger Jerry Westerstedt, projektchef Vattenfall Vattenkraft i Norden.

Fakta:

Ajaure vattenkraftstation ligger i den övre delen av Umeälven.

Kraftverket har en diagonalturbin (Kaplan), den första i sitt slag i Sverige, som togs i drift 1967.

Kapacitet 80 MW, årsproduktion ca 280 GWh/år.

Fallhöjd 46 m.

Vattenutsläpp 170 m³/s

Tre projekt 2024–2026: Förnyelse aggregat G1, kontrollanläggning och elkraftsanpassning.

10 000 års flöde – ett högt flöde som förväntas inträffa en gång under tidsperioden.

Läs mer: 

Vattenfall vattenkraft