Nyheter

Svenska sågverk stöttar Europa

Konkurrensen om trävaror blir tuffare när europeiska köpare, som tidigare har importerat från Ryssland, söker nya leverantörer. Men i höst är det möjligt att den europeiska marknaden åter kan börja stabilisera sig.

Den analysen gör Skogsindustrierna i sin marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

– Det är inte ont om svensk skog, och det råder ingen risk för råvarubrist i Sverige. Det kommer bli ett högt tryck under de närmaste månaderna men redan i höst hoppas vi att utbud och efterfrågan kan vara mer i balans, säger Christian Nielsen, Skogsindustriernas marknadsanalytiker för trävaror.

Svenska sågverk producerar framför allt sina trävaror av svenska råvaror. Med undantag från Norge är importen av sågtimmer från andra länder till Sverige obetydlig. Därmed påverkas inte svensk sågnäring särskilt mycket av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. De risker som Christian Nielsen ser för svensk del, handlar därför framför allt om logistiksituationen, där han höjer ett varningens finger.

– Det finns flera faktorer som kan verka hämmande på transportmöjligheterna, till exempel tillgång på chaufförer, lastbilar och sjötransporter. Det spelar mindre roll om svenska sågverk lyckas upprätthålla en hög produktion om de i ett senare skede inte har möjlighet att transportera produkterna till marknaden.

Europa som helhet är en nettoexportör av trävaror med 25 miljoner kubikmeter per år. Det motsvarar mer än dubbelt så stor volym som den som faller bort på grund av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Sverige, som en stor skogsnation, står för en viktig del av bidraget till den europeiska nettoexporten.

– För att möta behovet av förnyelsebara byggmaterial är tillgången till svenska trävaror nu extra betydelsefull för de europeiska konsumenterna, säger Christian Nielsen, Skogsindustriernas marknadsanalytiker för trävaror.

Skogsindustriernas marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin” analyserar den ekonomiska och marknadsmässiga utvecklingen inom sektorerna trävaror, papper och massa för svensk skogsindustri och publiceras regelbundet cirka tre gånger per år. Detta är en extra rapport, fokuserad på utvecklingen på trävarumarknaden, med anledning av Rysslands krig mot Ukraina.