Nyheter

Industrins Utvecklingsråd: ”Vi är djupt oroade över svenska miljötillståndsprocesser”

”Vi inom Industrins utvecklingsråd är djupt oroade över den brist på tilltro, rättssäkerhet och förutsägbarhet som präglar svenska miljötillståndsprocesser. Om bristerna inte åtgärdas riskerar Sverige att förlora sin position som ledande industrination. Helt avgörande klimatsatsningar riskerar att aldrig bli verklighet.”

Det skriver Magnus Huss, IKEM och åtta andra representanter för fack och arbetsgivare inom industrin i en gemensam debattartikel i Altinget.

I artikeln lyfts fram att Sverige och världen står inför stora utmaningar och att många industrier och andra samhällssektorer behöver ställa om. Men för att det ska bli möjligt och få önskad effekt behöver miljöprövningen och även tillämpning utformas på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad negativ miljöpåverkan:

”I dag är svenska myndigheters regeltillämpning och agerande i tillståndsprocesser mycket mer administrativt och tidsmässigt krävande än i jämförbara konkurrentländer. Industrin upplever stora brister i rättssäkerhet och förutsägbarhet när myndigheter uppträder som parter i tillståndsprocessen och agerar utifrån ett ensidigt sektorsansvar utan ansvar för hållbarhet i stort.

Näringslivet blir en ofrivillig motpart till myndigheterna i stället för en samarbetspartner. Tonen blir onödigt hård och regelverkets utformning driver fram motsättningar istället för utveckling. Vi inom Industrins utvecklingsråd upplever och känner oro över att det finns en så stor brist på tillit och tilltro till industrin från myndigheternas sida.

Därför måste systemet för miljöprövningar revideras från grunden, enligt dessa representanter för fack och arbetsgivare. Målbilden är en framtid där Sverige fortsatt är ett starkt välfärdsland med ett gynnsamt industriklimat. Industrins utvecklingsråd vill därför vara en aktiv part till våra politiker i identifieringen av hur miljöbalken och prövningssystemet bör reformeras för att leva upp till sitt syfte om hållbar utveckling.”

Artikeln är underskriven av Industrins utvecklingsråd:

Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, Maria Sunér Svemin, Peter Hellberg, Unionen, Magnus Huss, IKEM, Viveka Beckeman, Skogsindustrierna, Bo-Erik Pers, Jernkontoret, Per-Olof Sjöö, GS facket, Tomas With, IF Metall och Maria Rosendahl, Teknikföretagen. Artikeln publicerades i Altinget 30 november.

Läs hela debattartikeln:

här