Nyheter

Nu undersöks vilken skånsk mark som är lämplig för solcellsparker

Intresset för att bygga solcellsparker i Skåne ökar för varje år. Ofta handlar förslagen om etablering på jordbruksmark, som det redan råder stor konkurrens om. Därför har Länsstyrelsen Skåne och Solar Region Skåne startat projektet SolMarken för att söka alternativ till placering av solcellsparker.

– En kraftig elektrifiering står för dörren, vilket gör att Skåne behöver mer el. Där utgör förnybar el från solceller och vindkraft en viktig del, säger Eric Eliasson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Solcellsentreprenörer väljer ofta jordbruksmark som plats för etablering av solcellsparker. Men i Skåne råder redan stor konkurrens om den värdefulla jordbruksmarken och målkonflikterna är många.

– I projektet SolMarken ska Länsstyrelsen Skåne och Solar Region Skåne undersöka om andra ytor kan vara aktuella, och hur olika aktörer i så fall ser på dessa, berättar Eric Eliasson som är projektledare för SolMarken.

Projektet kommer att undersöka hur en hållbar utbyggnad av solcellsparker kan ske på olika marktyper i Skåne, kartlägga eventuella målkonflikter och utreda hur anläggningarna kan förankras lokalt och regionalt.

– Som ordförande för Solar Region Skåne anser jag att det är viktigt att vi som förening är proaktiva och konstruktiva i vilka markområden som lämpar sig för solcellsparker i Skåne, samt vilka alternativa platser som kan vara lämpliga inklusive eventuella hinder för att dessa bebyggs. Frågan om etablering av solcellsparker är komplex och kunskapsläget behöver bli bättre.

– Förhoppningen är att projektet leder till en större tydlighet kring vilka förutsättningar som gäller på olika platser och bättre kunskap om hur olika aktörer ser på solcellsparkerna. Vi kommer däremot inte att peka ut specifika platser, utan analysen görs på en generell nivå för att inte föregå den prövning som sker i varje enskilt ärende, säger Eric Eliasson.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår till och med juni 2022.