Nyheter

Ny forskningsrapport: Ny metod att kartera skog på felaktig ståndort minskar risken för skogsskador

En färsk forskningsrapport från Länsförsäkringars Forskningsfond i samarbete med Skogforsk visar på en effektiv metod för att identifiera skog på fel ståndort. Metoden kan tillämpas över stora delar av Sveriges skogar och på sikt motverka skogsskador i form av insekter, svamp, vind och i vissa fall bränder orsakade av trädval som är sämre anpassade för växtplatsens förutsättningar.

Genom att använda information från satellitbilder och laserskanning, så kallad geodata, har forskarna kunnat visa var det växer skog på fel ståndort (fel växtplats i förhållande till trädslagets förutsättningar). Trädslag, markfukt, jordarter, vegetationszoner, temperatursumma och nederbörd är faktorer som har vägts in i modellen.

– Genom att kartlägga skog som växer på en olämplig ståndort och därigenom löper större risk för sämre tillväxt och vitalitet kan mängden skogsskador reduceras. Förhoppningen är att denna forskningsrapport ska hjälpa skogsägaren med ökad kunskap om de risker den egna skogen bär på.  Informationen kan även bidra till att på sikt förklara skador som uppstår på skogen, säger Johan Litsmark, produktspecialist lantbruksförsäkring, Länsförsäkringar.

– I projektet har vi visat hur nya, nationellt tillgängliga dataset, kan användas för bättre ståndortsanpassning och att identifiera skog på olämplig ståndort säger Erik Willén, processledare från Skogforsk.

Träd som planteras idag ska växa en bra bit in på nästa sekelskifte, men nya problem genom klimatförändringar skapar stora utmaningar, vilket redan går att se.

– Klimatförändringarna innebär bland annat att växtzonerna flyttar sig i storleksordningen 0,5 till 1 mil per år. Lägg där till fler låsta väderlägen med längre torra perioder och långa perioder med ihållande nederbörd, vilket gör att ståndortsanpassning är än viktigare för att optimera valet av trädslag och föryngringsmetod, säger Johan Litsmark och fortsätter:

– Önskar man som skogsägare kunskapsstöd i ståndortsanpassning och med utmaningarna som klimatförändringarna innebär finns det information att få hos till exempel Skogsstyrelsen eller Hushållningssällskapet via deras tjänst Gradvis.

Om rapporten:

Forskningsprojektet har genomförts under 2020–2021 genom modellstudier i Blekinge, Jämtland och Närke. Projektet har undersökt möjligheten att nationellt kartera skogar som växer på en ståndort med stor risk för sämre vitalitet på träden. I rapporten benämns detta som skog på felaktig ståndort. Projektet har finansierats av Länsförsäkringars Forskningsfond och genomförts i samarbete mellan Skogforsk (Erik Willén, Staffan Jacobson och Fredrik Johansson) och Metria AB (Gustav Friberg och Christoffer Keskitalo). Länsförsäkringar har deltagit i en referensgrupp för projektet och metodtester har genomförts på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads skogsinnehav samt Hällefors Tierp Skogars markinnehav. Hela rapporten går att läsa här.