Nyheter

Sysav utreder infångande av koldioxid

Sysav inleder en övergripande förstudie om infångande av koldioxid, CCS (Carbon Capture and Storage) vid avfallskraftvärmeverket i Malmö. CCS är en metod för att skilja ut och lagra koldioxid – en åtgärd som både kan sänka de fossila utsläppen och ge betydande negativa klimatutsläpp

CCS-tekniken skulle kunna åtgärda de största direkta klimatutsläppen av Sysavs verksamhet, och innebär att koldioxid fångas in ur rökgaser där koncentrationen av den är hög. Därefter kan den infångade koldioxiden lagras säkert under mark eller havsbotten och på så sätt hindras från att nå atmosfären.

– Med CCS har vi möjlighet att göra en kraftfull klimatåtgärd på ganska kort tid och det kan vara en nyckelåtgärd för att hålla klimatförändringen på rimlig nivå under tiden vi ställer om till ett hållbart samhälle. I dagsläget är dock den stora investering som krävs en utmaning för oss, säger Magnus Pettersson, miljö- och hållbarhetschef på Sysav.

Sysav är en av regionens största energiproducenter. Avfallskraftvärmeverket på Spillepeng levererar 70 % av den fjärrvärme som används i Malmö och Burlöv och motsvarande 10% av elen som förbrukas i Malmö. Förbränningen av restavfall i verket orsakar cirka 600 000 ton utsläpp av koldioxid årligen. Cirka 40 procent kommer från fossila källor, främst plast, och cirka 60 procent från biogena källor, som papper och matavfall.

– Sysav arbetar löpande med att minska klimateffekterna av verksamheten, bland annat genom att minska mängden fossilt material till energiåtervinning. Med CCS skulle vi ta bort både fossila och biogena koldioxidutsläpp. När vi tar bort biogena koldioxidutsläpp kan vi skapa så kallade negativa klimatutsläpp som resultat, säger Magnus Pettersson.

Förstudie med stöd av Industriklivet

Med stöd av Energimyndighetens klimatsatsning Industriklivet inleds en övergripande förstudie för att undersöka möjligheterna med CCS.

Syftet är att titta på tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar och välja ut huvudalternativ att gå vidare med. I studien ingår:

Kartläggning och bedömning av infångningstekniker, kommersiella såväl som de under utveckling

Djupare studier av de tekniker som bedöms vara mest lovande

Utvärdering av alternativ för transport och lagring

Analys av ekonomiska och juridiska förutsättningar för ett genomförande

Den övergripande förstudien pågår till mars 2022. Därefter planeras en fördjupad förstudie av huvudalternativ. Om förstudierna visar att förutsättningarna är positiva skulle ett genomförandeprojekt kunna innebära installering av fullskalig infångning av CO2 på Sysavs avfallskraftvärmeverk, med driftsättning kring 2030. Målet med projektet är att skilja av och lagra 85-90 procent av koldioxidutsläppen årligen.