Nyheter

Stora tillväxtförluster i skadad ungskog i norr

Den framtida skogstillväxten i norra Sverige riskerar att bli nästan 7 miljoner kubikmeter mindre per år än tidigare beräkningar.

Orsaken är att ungskogen drabbats av flera olika skador, så kallade multiskador, där betesskador från älg har störst betydelse men svampangrepp av exempelvis törskate också är vanliga.

På uppdrag av Skogsstyrelsen har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) analyserat följderna av skadorna i ungskogar i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Till grund för analysen ligger resultaten från de senaste älgbetesinventeringarna (Äbin) som visar hur de skadedrabbade ungskogarna, som idag är 1 till 4 meter höga, kommer att påverka skogstillståndet på 100 års sikt.

Resultaten från SLU visar att om inga åtgärder görs så sjunker den årliga skogstillväxten inom några decennier i de tre länen med ett par tre miljoner kubikmeter jämfört med dagens tillväxt. Den höga skadenivån innebär därmed betydligt sämre framtida tillväxt än vad som beräknats i Skogsstyrelsens konsekvensanalyser 2015 (SKA15), där det förutses en ökning med några miljoner kubikmeter. Slutsatsen blir att dagens skadade ungskogar medför cirka 20 procent lägre tillväxt jämfört med tidigare beräkningar i SKA15, sammantaget nästan 7 miljoner kubikmeter per år.

– Läget är väldigt bekymmersamt då det gäller tillväxten. Skadorna är redan ett faktum och nu har vi en negativ utveckling. För att den ska brytas krävs aktiva åtgärder, säger professor Urban Nilsson vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU.

Skogsstyrelsen ser allvarligt på problematiken

– Det är olyckligt att skogsägarnas investeringar i tallungskogar och skogens bidrag till en växande bioekonomi delvis går förlorad. Mindre virkesvolymer drabbar både skogsägare och antalet arbetstillfällen samt minskar skogens positiva klimateffekt, säger regionchef Staffan Norin vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen intensifierar nu arbetet med att öka medvetenheten och kapaciteten hos berörda myndigheter, intresseorganisationer och skogsnäringen för att på kort sikt hantera skador och på lång sikt förebygga skador. Myndigheten har sedan tidigare arbetat fram samverkansmetoden Mera tall, som nu har anpassats för nordliga förhållanden och används i norra Sverige under namnet Samverkan skog och vilt.

Projektet Multiskadad ungskog

Förra året startade Skogsstyrelsen projektet Multiskadad ungskog, tillsammans med flera skogliga aktörer, för att med gemensamma krafter undersöka omfattningen av multiskadade ungskogar och försöka hitta lösningar tillsammans med forskningen. Under 2021 kommer projektet bland annat att lansera utbildningar för skogsägare så att dessa lättare ska kunna upptäcka skador och genomföra åtgärder.

– Skogsstyrelsen kommer att arbeta med många olika verktyg för att försöka komma tillrätta med problemen. Vi fortsätter naturligtvis att leverera underlag till landets älgförvaltning via Äbin-inventeringarna. Utöver detta kommer vi att arbeta med exempelvis samverkan, inventering, rådgivning, kommunikation och tillsyn, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen.

Bild av Jonathan Petersson