Nyheter

Ny modell för grön infrastruktur från SFV: Andelen skyddad skogsmark ska öka från 61 procent till 80 procent

För att på bästa sätt stödja den gröna infrastrukturen har Statens fastighetsverk (SFV) utvecklat och inlett implementeringen av en unik modell för att prioritera skötselmetoder och hänsyn i skogsbruket. Arbetet har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag som SFV fick 2018.

SFV är en av landets största markförvaltare med ansvar för 1/7 av landets yta. Förvaltningen innehåller en lång rad viktiga marker: från parker i anslutning till de kungliga slotten och skogar kring kungsgårdarna, till skogar och fjällmarker inom renbetesområdet.

Uppdraget byggde vidare på SFV:s strategi för hållbart skogsbruk som beslutades av SFV:s styrelse 2016. Strategin balanserar olika nyttor som skogen kan ge, som exempelvis virkesproduktion, biologisk mångfald samt förutsättningar för rennäring och friluftsliv.

– Som statlig förvaltare anser vi att det är nödvändigt att hitta en bra balans mellan olika intressen och nyttigheter. Marken vi förvaltar tillhör alla medborgare. Jag är stolt över vår strategi där vi lyckats kombinera en tillräckligt god ekonomi i vårt skogsbruk samtidigt som vi avsätter stora områden med höga naturvärden för biologisk mångfald, genomför åtgärder som gynnar rennäringen och områden som vi människor behöver för vår rekreation, säger Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör SFV.

Enligt beräkningar i strategin förväntas SFV:s andel skyddad produktiv skogsmark öka från 61 procent till 80 procent.

Inom regeringsuppdraget har även fokus lagts på att belysa olika aspekter av hyggesfritt skogsbruk och för att hitta den för SFV:s skogsinnehav bästa balansen mellan olika skötselmodeller.

– Hyggesfritt skogsbruk är ett vitt begrepp men gemensamt för samtliga tolkningar är att där man utfört en hyggesfri åtgärd har man alltid ett mer eller mindre tätt trädskikt kvar. Det vill säga att området aldrig är helt kalavverkat, säger Irene Sivertsson.