Nyheter

20 miljoner granbarkborrar fångade vid skyddade områden

20 miljoner granbarkborrar har hittills fångats i Skogsstyrelsens 2 700 granbarkborrefällor vid skyddade områden. 5 000 granar kan ha räddats av åtgärden, som är en av flera som utförs för att begränsa angreppen av granbarkborrar och bevara granar med höga naturvärden.

Skogsstyrelsens fällor har varit utplacerade i anslutning till skyddade områden på 55 utvalda platser från Skåne till Uppland. Inventeringar och riskkartor låg till grund för valet av områden.

Tidigare studier har indikerat att det behövs omkring 4 000 granbarkborrar för att döda en gran.

– Om det stämmer, kan insatsen ha inneburit att 5 000 granar med höga biologiska värden har räddats i och intill de skyddade områdena. Det kan handla om ännu fler granar eftersom många av de granbarkborrar som fångades tidigt på sommaren skulle ha gett upphov till än fler granbarkborrar, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Störst antal granbarkborrar fångades i början av sommaren, varav de flesta har fångats i de östra delarna av Götaland och Svealand. Ett mönster som stämmer väl överens med Skogsstyrelsens svärmningsövervakning av granbarkborre, som indikerar var populationerna och angreppen av granbarkborre är som störst i landet.

– Jämfört med svärmningsövervakningens fällor fångades det dock i genomsnitt betydligt färre granbarkborrar per fälla i närheten av de skyddade områdena. Nu behöver vi titta närmare på orsakerna kring det och om angreppen i de skyddade områden har minskat till följd av insatsen, säger Johan Åberg.

Utöver insatsen med granbarkborrefällorna genomför Skogsstyrelsen liksom länsstyrelserna åtgärder i de skyddade områdena för att begränsa angreppen av granbarkborre, främst genom fällning och barkning av gran med färska angrepp av granbarkborre.

– Nu behöver vi analysera och utvärdera denna insats i förhållande till andra åtgärder innan vi tar ställning till om satsningen på granbarkborrefällor ska fortsätta även nästa år, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen

Fakta Formellt skyddad skog:

Det finns olika former av formellt skydd. Skogsstyrelsen ansvarar för biotopskyddsområden och de allra flesta naturvårdsavtalen. Naturvårdsverket och länsstyrelserna ansvarar för de flesta naturreservat och nationalparker.

Läs mer om granbarkborrar: 

https://www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre