Nyheter

65% av Sveriges småhus villabehov kan täckas med Solceller

Solenergibolaget Hemsol menar att solenergi har potential att täcka energibehovet för två tredjedelar av Sveriges småhus. Denna slutledning grundas i ett solcellsindex, som Hemsol tagit fram.

Den samlade potentialen för solenergiframställning med solceller har ökat med 5.6% enligt 2019 års solcellsindex. 2.087.965 småhus inkluderades i beräkningen, och den potentiella energiframställningen uppgår till 17.4 miljarder kWh.

Hemsol beskriver även att Västra Götaland har synnerligen goda förutsättningar för att nyttja solenergi, på grund av en gynnsam kombination mellan relativt hög solinstrålning och stort antal småhus.

De slutleder också att gotländska småhusägare är mest benägna att installera solceller på sina villor.

I Gotland är 4.2 procent av småhusen bestyckade med en solcellsanläggning – vilket är föga förvånande då Gotland är den plats i Sverige med högst solinstrålning. Det motsvarar en bra bit över medelvärdet, som för 2019 motsvarade 1.8 procent.

Värt att notera är att en sådan omfattande utbyggnad av solcellsanläggningar i Sverige hade haft en enorm påverkan på vårt elnät. Utöver det hade det varit svårt att täcka 65 % av dagens energibehov med solenergi på grund av bristande batterilagringsteknik i kombination med att majoriteten av all solenergi produceras mitt på dagen, samt under sommaren.

Det pågår en solcellsboom i Sverige

William Bergmark, medgrundare av Hemsol, menar att det pågår en solcellsboom i Sverige, då förutsättningarna har förbättrats, samt då solcellspanelerna blivit mer energieffektiva. Han menar även att förutsättningarna för att framställa solenergi i Sverige står sig väl i jämförelse med centraleuropeiska länder:

– Många tror att Sverige skulle vara betydligt sämre lämpat än ett centraleuropeiskt land som exempelvis Tyskland. För en optimalt placerad solcellsanläggning så är skillnaden mellan Stockholm och Berlin runt 8% i solinstrålning per år.

Vad innebär solcellsindex?

Hemsols solcellsindex ämnar att räkna ut Sveriges potential för förnyelsebar solel. I indexet är det ett flertal faktorer som spelar in. Den genomsnittliga anläggningsstorleken beskrivs som en synnerligen viktig faktor. De solcellsanläggningar som installeras blir allt större, då starka ekonomiska incitament existerar. Detta då mer el kan produceras på samma takyta.

Utöver det är solinstrålningen en viktig faktor, så även antalet småhus. En högre solinstrålning är att föredra, och om fler småhus anläggs, kan även de nybyggda husen förses med solcellsanläggningar.

Vilka kommuner har högst solcellsindex?

Göteborg, Stockholm och Uppsala kommun har enligt Hemsols undersökning högst solcellsindex och därmed potential för att kunna producera solenergi. Detta då solinstrålningen är god, samt då många småhus finns på plats, då dessa kommuner kan beskrivas som tätbebyggda.

  • I Göteborg kommun är 1.78% av småhusen försedda med solceller, och solcellsindex motsvarar 4.8.
  • I Stockholm kommun är 1.01% av husen försedda med solceller, och solcellsindex motsvarar 3.7.
  • I Uppsala kommun är 3.54% av småhusen försedda med solceller, och solcellsindex motsvarar 2.4.

Som ni ser ovan har Stockholms Kommun potential att producera mycket solenergi, men trots det har relativt få solcellsinstallationer utförts. Hemsol nämner att skuggade hus kan vara mer vanligt förekommande i tätbebyggda städer, likt Stockholm, och att det kan vara en anledning till att färre solcellsanläggningar installerats i kommunen.

Kan mer än 65% av småhusens energibehov täckas?

2019 års solcellsindex, dvs. 17,4 miljard kWh, är en ansenlig energimängd, men kan nyttjandet av den solenergi som framställs förbättras?

William Bergmark menar att effektivare, och framförallt billigare lösningar för att hantera överskottsel bör tas fram:

– Vi måste hitta effektivare lösningar för att ta tillvara på den stora energi som skulle produceras dagtid under sommarmånaderna.

I dagsläget existerar Tesla Powerwall, som kan lagra den överskottsenergi som solcellerna producerar. Lösningen är dock relativt kostsam. Totalsumman motsvarar cirka 90.000 kronor för ett mindre hus, vilket innebär att få solcellsägare ser en Powerwall som en lönsam investering.