Nyheter

Ett stoppdatum för kärnkraften är fel väg att gå

”Global expertis lyfter fram kärnkraftens nyckelroll i omställningen, men dessvärre går Sverige i motsatt riktning. Om regeringen menar allvar med klimatet borde de agera för att säkra den kärnkraft vi har och bygga ny, menar Kristdemokraterna. 

Enligt klimatlagen ska Sverige ha fasat ut alla fossila bränslen år 2045. Men ska vi uppfylla kravet på nollutsläpp kan vi inte samtidigt lägga ner fungerande kärnkraftsreaktorer. Tvärtom så är det nödvändigt att bygga ny kärnkraft.

Bilar, lastbilar och båtar behöver använda el som drivmedel i högre utsträckning än i dag och industrin behöver ställa om mot en högre eldrift. Järnvägar måste byggas ut, vilket också det ställer krav på elproduktionen.
Industrin och transportsektorn har presenterat planer för att bli fossilfria till år 2045. Enligt en studie från Sweco så kommer Sveriges elbehov öka med 30 procent om dessa planer ska kunna förverkligas.
Kärnkraften står idag för cirka 40 procent av all svensk elproduktion. Vattenkraften står för en lika stor del men har slagit i sitt kapacitetstak. Förvisso växer vindkraften och solkraften, men de utgör inga substitut på systemnivå eftersom de brister i leveranssäkerhet. 
Global expertis lyfter fram kärnkraftens nyckelroll i omställningen. I FN:s klimatpanels framtidsscenarier är kärnkraften avgörande för att hålla utsläppen nere och Internationella energirådet har uppmanat världens länder att slå vakt om kärnkraften.
Dessvärre går Sverige i motsatt riktning. Svenska kraftnät larmar om att Sverige har underskott i kraftbalansen redan nästa vinter och att underskottet kommer förvärras ytterligare året därpå. Det beror inte minst på att två reaktorer vid Ringhals ska tas ur bruk i år och nästa år.
Om regeringen menar allvar med klimatet och med svensk konkurrenskraft borde de agera för att säkra den kärnkraft vi har och bygga ny. Risken finns annars att vi inom ett decennium står med så omfattande elbrist att delar av elnätet kan behöva stängas under kalla vinterdagar.
Att lägga ned reaktorer innebär också ett kraftigt slag mot klimatet. Bara produktionen från Ringhals 1 och 2 minskar utsläpp från kolkraft i samma omfattning som utsläppen från alla Sveriges bilar tillsammans. 
Kristdemokraterna stod bakom Linje 3 om en nedläggning av all kärnkraftsproduktion i kärnkraftsomröstningen 1980. En linje vi sedermera har omprövat mot bakgrund av frågans utveckling och nya fakta. Denna omprövning borde fler partier göra.
För att kunna uppnå ett framtida elsystem som både möter företagens och hushållens behov, samtidigt som klimatutsläppen hålls nere, måste elproduktionen växlas upp ordentligt. Det behövs en mix av fossilfria energikällor, men också en insikt om att kärnkraften har avgörande funktioner att fylla för att systemet som helhet ska fungera.
Vi bör också samarbeta med andra kärnkraftsländer både i Europa och andra världsdelar för att utveckla kraftverk med en rimlig prislapp och byggtid. Idag är det Ryssland och Kina som bygger flest reaktorer och här har västländerna ett gemensamt ansvar att vara med.
Kristdemokraterna ser inget stoppdatum för kärnkraften, varken i Varberg, Forsmark eller Oskarshamn. Det är dags att skifta perspektiv och fokusera på utveckling. Inte minst för klimatets och tillväxtens skull.