Nyheter

Uni-light går samman med Meltron i Finland

Uni-light har sedan en tid fört diskussioner med det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd om ett samarbete. Meltron är också verksamt inom belysningsområdet med egenutvecklad och avancerad teknik, som kombinerar optik, termodynamik och elektronik med starka patent.

Man har en portfölj av lampor och belysningssystem för krävande industriellt bruk och för belysning av vägar och andra öppna ytor, se www.meltron.fi. Meltron har ett antal viktiga kunder i Finland inom både industri och infrastruktursektorn samt långt gångna förhandlingar i ett par länder i Mellanöstern. Meltron har även ett samarbete med ett amerikanskt företag utvecklar och tillverkar avancerade kameror och övervakningssystem för surveillance-sektorn.

Diskussionerna har resulterat i en överenskommelse om en sammanslagning av bolagen. Sammanslagningen har redan godkänts av Meltrons aktieägare. Sammanslagningen och en föreslagen företrädesemission förutsätter godkännande av Uni-lights aktieägare vid Uni-lights årsstämma 20 augusti 2019.

Emissionen omfattar 15 MSEK i Units och upp till 20 MSEK vid senare fullt utnyttjande av de optioner som ingår i Units. Därtill kommer ev. övertilldelning vid stort intresse (upp till 5 MSEK). Emissionen är garanterad till ca 12 MSEK dels via ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission, dels via teckningsförbindelser från större ägare, bolagsledningen och styrelse. Villkoren för den planerade företrädesemissionen kommer att presenteras i detalj i samband med kallelsen till årsstämman, alternativt i pressrelease efter styrelsebeslut med förbehåll för godkännande av årsstämman.

Kombinationen av Uni-light och Meltron öppnar mycket spännande möjligheter. De båda bolagen har tillsammans en stark teknikplattform som grund för en portfölj av produkter med mycket hög kvalitet och attraktiva egenskaper för speciella tillämpningar.

Detta gäller allt från belysning för djurstallar till explosionssäkra ljussystem för industri – raffinaderier, läkemedel, livsmedel – till kraftfull industribelysning till vägbelysning med oöverträffat jämn ljusfördelning. Det senare skapar säkrare trafikmiljöer, inte minst för oskyddade trafikanter, och ger också bra förutsättningar för kameraövervakning i utsatta miljöer och för skyddade objekt.

Det nya bolaget har delvis överlappande produkter och marknadsnischer mot framför allt industrin, vilka kommer att samordnas och bearbetas i det nya, sammanslagna och integrerade bolaget. I övrigt är marknadsbearbetningen och -kanalerna skiftande men präglas av teknikdriven försäljning med höga krav på medarbetarna. Förutsättningarna för detta är goda, tekniska prestanda och hög kvalitet skapar stora möjligheter för snabbt utbyggd och lönsam försäljning.

Ledningen för det nya bolaget räknar med break-even under slutet av andra verksamhetsåret. Potentialen för viktiga samarbeten och partnerskap, inte minst i USA, är goda vilket kan ge en snabbare försäljningsutveckling.

Ledningen för det nya bolaget kommer att bestå av:

  • Ville Sistonen, CEO (idag VD för Meltron)
  • Björn Naumburg, CCO (idag vVD, försäljningschef Uni-light)
  • Leo Hatjasalo, CTO (idag Teknikchef Meltron och grundare)

Till styrelse kommer att för årsstämman föreslås:

  • Göran Lundgren, ordf (idag VD Uni-light, tidigare ordf)
  • Pekka Pättiniemi, v ordf (idag ordf Meltron)
  • Håkan Fritz (idag ordf Uni-light)
  • Elisabet Wahlman
  • Sverker Littorin.

De föreslagna nya styrelseledamöterna kommer att presenteras närmare i samband med kallelsen till årsstämman.

Affären i sammandrag
Steg 1: Uni-light köper Meltron i en apportemission. Värdering 0,8 MEUR resp. 5,0 MEUR. Efter apportemissionen kommer Meltrons nuvarande ägare äga 86,2 % av Unilight. Bolaget avser att föreslå namnbyte till Meltron AB.

Steg 2: Uni-light (dvs det kombinerade bolaget) gör i september en företrädesemission av units, var och en bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption, vilket innebär aktier om 15 MSEK och optioner som löses under första kvartalet 2020 och som, fullt utnyttjande, inbringar ca 20 MSEK. Aktieemissionen är garanterad till ca 12 MSEK, dels av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission, som tidigare vid flera tillfällen bistått Uni-light med kapitalanskaffning, dels i form av teckningsförbindelser från större ägare, ledning och styrelse (totalt åtminstone ca 1 MSEK).