Nyheter

Grönt på vitt: En fjärdedel av Sveriges skog brukas inte

Nu finns för första gången en samlad officiell statistik över hur mycket skog som av olika anledningar inte brukas i Sverige. Siffrorna talar sitt tydliga språk, en fjärdedel av den svenska skogen brukas inte. Och skogen behöver brukas mer om Sverige ska kunna ställa om till en fossilfri bioekonomi, menar LRF Skogsägarna.

Nyligen presenterades en ny samlad officiell statistik över Sveriges skogsmark. Enligt den nya statistiken är 27 procent av skogsmarken undantagen från brukande i form av formella avsättningar, frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark. Alla dessa delar är viktiga komponenter som kompletterar varandra i den svenska naturvårdsmodellen.

– Statistiken bekräftar vår tidigare bild av att en stor del av skogsmarken är undantagen från skogsbruk. Det är positivt att vi nu har en gemensam bild att utgå från gällande statistiken för skogsmarken, säger Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

– Regeringen behöver nu utgå från denna bild i den vidare hanteringen. Man behöver lösa de problem som kvarstår med nyckelbiotopsinventeringen och man behöver tänka om vad gäller att ta ytterligare skog ur bruk. Ska Sverige kunna ställa om till en fossilfri bioekonomin behöver skogen brukas mer, inte mindre, säger Sven Erik Hammar.

Rapporten är en del av Januariavtalet och har tagits fram av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i samarbete med SLU och SCB.

Samtidigt har regeringen fattat beslut om att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen, i enlighet med Januariavtalet. Ett beslut som LRF Skogsägarna välkomnar.

– Detta är välkommet besked, men det löser inte den grundläggande problematiken i den inventering av nyckelbiotoper som finns kvar, säger Sven Erik Hammar.

– Myndigheternas utpekande av områden med höga naturvärden måste kopplas till ersättning för att bli rättssäker för den enskilda skogsägaren.