Nyheter

Svenskarna lägger mindre vikt vid en produkts eller tjänsts klimatpåverkan

En majoritet av de svenska medborgarna (54 %) funderar inte över klimatpåverkan när de köper produkter eller tjänster. Detta är dubbelt så många jämfört med EU-genomsnittet (27 %). Samtidigt upplever endast 10 % av svenskarna att de får stöd från företagens sida i sina klimatåtgärder och klimatvänliga beteenden.
Europeiska investeringsbanken (EIB) offentliggjorde i dag, i samarbete med det internationella marknadsundersökningsföretaget YouGov, den femte serien av EIB:s klimatundersökning där man har undersökt medborgarnas inställning till klimatförändringarna i EU, USA och Kina. I denna omgång avslöjas vilka förväntningar medborgarna har på företag och bolag när det gäller kampen mot klimatförändringarna.
Undersökningen visade att svenska medborgare inte har samma förväntningar på företagen som andra EU-medborgare: Endast 38 % av svenskarna upplever att deras klimatvänliga synsätt inte backas upp av företagen, medan 54 % av EU-medborgarna anser att företagen inte hjälper dem att vidta klimatåtgärder på egen hand. Även om svenskarna är mindre kritiska än genomsnittet i Europa anser de emellertid fortfarande att företagen i allmänhet inte stöder kampen mot klimatförändringar tillräckligt.
Som svar på frågan om hur företagen kan uppmuntras att minska växthusgasutsläppen angav många svenskar (39 %) att de är för bestämmelser. Detta är dock färre än EU-genomsnittet (52 %). Närmare bestämt anser 23 % av svenskarna att bestämmelser och påföljder skulle vara den mest effektiva åtgärden och 16 % tror på skatteincitament genom subventioner och skattesänkningar för att uppmuntra grönare affärsmodeller – se figur 1 för mer information.
Av undersökningen framgår något intressant, nämligen att det inte finns någon stark koppling mellan svenskarnas köpbeteende och klimatåtgärder: Endast 39 % av svenskarna fäster vikt vid klimatpåverkan när de köper produkter eller tjänster, vilket är betydligt färre än EU-genomsnittet (67 %). Om man går närmare in på resultaten finns även en klyfta mellan könen i fråga om inköpsattityder: 48 % av de svenska kvinnorna lägger vikt vid en produkts eller tjänsts klimatpåverkan, vilket är 17 procentenheter fler än de svenska männen (31 %).
Mot denna bakgrund blir det tydligt att resultaten kan tyda på att det kan finnas en bristande medvetenhet från svenskarnas sida när de köper produkter eller tjänster. Energimarknaden är ett relevant exempel i detta sammanhang: Svenskarna anger att framför allt följande tre saker hindrar dem från att använda grön el i större utsträckning: 19 % svarar ”Det är inte alltid möjligt”, 13 % ”För dyrt” och 39 % ”Vet inte”. Dessa hinder skulle kunna minskas genom mer information om hållbarare energikällor, vilket dessutom skulle kunna uppmuntra medborgarna att bli mer klimatvänliga.
Uppdelat per region ligger EU-medborgarna före amerikaner och kineser när det gäller klimatmedvetet köpbeteende. I både USA och Kina anger 57 % av medborgarna att klimatförändringarna är en faktor som i ganska eller mycket hög grad påverkar deras val när de köper produkter eller tjänster. Denna uppfattning delas av 67 % av EU-medborgarna. De tre regionerna skiljer sig även åt i fråga om hur medborgarna uppfattar att företagen stöder deras klimatåtgärder: Endast 12 % av de kinesiska medborgarna och 45 % av de amerikanska medborgarna upplever att de saknar stöd från företagen jämfört med 54 % i Europa.
Emma Navarro, EIB:s vicepresident med ansvar för finansiering av klimatåtgärder och miljö har kommenterat EIB:s klimatundersökning på följande sätt:
– Kampen mot klimatförändringarna kräver att alla engagerar sig och att företagen intar ledarrollen. Enligt undersökningsresultaten förväntar medborgarna sig ett större klimatengagemang från företagens sida. Samtidigt måste vi vara tydliga med att klimatåtgärder handlar om bra företagande och att de kan ge möjlighet till ekonomisk tillväxt och jobbskapande. Därför behöver vi en rad olika incitament, regleringsåtgärder och investeringar för att skapa framtidens utsläppssnåla ekonomi. Vi på EIB är beredda att gå ännu längre än så. Under 2018 tillhandahöll EIB lån på 1,37 miljarder euro för projekt i Sverige, varav nästan 880 miljoner euro till klimatprojekt. Företag inom den privata sektorn hade en stor del i detta och erhöll lån på 115 miljoner euro för att finansiera projekt på klimatområdet.