Nyheter

Prisregn över Umeå Plant Science Centre

Den skandinaviska växtforskarorganisationen Scandinavian Plant Physiology Society delar vid årets kongress i Umeå ut priser till framstående forskare – i år är tre av sju pristagare forskare från Umeå Plant Science Centre (UPSC).
– Det är verkligen jätteroligt att SPPS valt att belöna tre av våra forskare. UPSC har utvecklats till att få en stark position inom europeisk experimentell växtforskning tack vare bland annat dessa tre pristagares arbete, säger professor Ove Nilsson, föreståndare för Umeå Plant Science Center, UPSC.
När föreningen offentliggjorde årets pristagare stod det klart att UPSC – ett forskningscentrum bestående av forskare från Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå – tilldelades tre priser, även om ett av dem, SPPS Innovation Prize, delas med en dansk forskare.
SPPS Award tilldelas Karin Ljung, professor på institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU.
Karin Ljung får SPPS-priset för sina omfattande och betydande bidrag till växtvetenskapen. Hon startade sin egen forskargrupp vid UPSC 2005 och är nu i fem år i rad utpekad som en av de mest citerade forskarna av Clarivate Analytics. Hennes forskning fokuserar på rottillväxt och -utveckling och växthormonernas roll i dessa processer.
Physiologia Plantarum Award tilldelas Åsa Strand, professor på Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet.
Åsa Strand och hennes grupp har identifierat en ny molekylär länk som synkroniserar genuttryck i kloroplasten och kärnan under plantutveckling som respons på ljus. Studien är publicerad i tidskriften Nature Communications.
SPPS Innovation Prize tilldelas Torgny Näsholm, professor på Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU (tillsammans med Barbara Halkier, professor vid Köpenhamns universitet).
Torgny Näsholm har visat att träd använder aminosyror som kvävekällor. Hans fynd har lagt grunden till utvecklingen av nya växtnäringsmedel.
Priserna kommer att delas ut på SSPS Kongress i augusti i Umeå.
PÅ Bilden: Pristagare SPPS 2019 från Umeå universitet och SLU i Umeå: professorerna Åsa Strand, Torgny Näsholm och Karin Ljung