Nyheter

Belönat bioenergiprojekt ger mer pengar till lantbruket

De lokala böndernas möjlighet att sälja biomassa till Iggesund Paperboards kartongbruk i Workington kommer att årligen ge nära 1,6 miljoner pund tillbaka till lantbruken. Initiativet har skapat en helt ny källa till inkomster för nära 200 gårdar i norra England och Skottland. I slutet av januari belönades odlingsnätverket där Iggesund är navet med Rushlight Bioenergy Award, ett pris som har nära kopplingar till det brittiska näringsdepartementet.
Under 2013 investerade Iggesund i en biobränslepanna för att kunna driva sin kartongfabrik med förnybar energi. Över en natt lade man om sin energiförsörjning från fossil naturgas till biomassa, ett steg som minskade utsläppen av fossil koldioxid med 190 000 årsston, motsvarande utsläppen från omkring 65 000 personbilar under ett år. Därmed föddes tanken att erbjuda lokala bönder möjligheten att odla och sälja energigrödor till Iggesund.
– Det har varit en spännande resa, vi började i ett läge där många bönder, på bönders vis, var skeptiska. Men efterhand som de såg vårt engagemang, och våra kalkyler för hur de skulle kunna få ut mer av sina mindre bördiga marker, så har allt fler anslutit sig vårt projekt som vi kallat Grow Your Income, berättar Neil Watkins, Alternative Fuels Manager vid Iggesund i Workington.
Målet var att få in 25 000 ton biomassa från lantbruket och efter fem år står det klart att man kommer att få in mer än så när väl alla kontrakterade marker blir skördemogna.
Som i så många andra länder har UK en åldrande landsbygdsbefolkning. Böndernas söner och döttrar vill för det mesta flytta till storstäderna för att bli rocksångare, datagenier eller tv-personligheter. För de äldre som blir kvar gäller det att hitta mindre arbetsintensiva grödor som säkrar försörjningen. Iggesunds erbjudande till lantbruket består i att man assisterar vid plantering samt tar hand om skörden och transport till bruket, något som bidragit till att minska arbetsbelastningen vid den enskilda gården. Iggesund har också tecknat långa indexerade kontrakt som bidragit till att göra de framtida inkomsterna förutsägbara.
När projektet startade så fanns rekommendationer från DEFRA, det brittiska miljödepartementet, att delar av Cumbria var mycket lämpliga marker för energigrödor. Under resans gång man kunnat konstatera att grödorna också bidrar till att motverka effekterna av de översvämningar som är vanliga i regionen, och dessutom leder till ökad biologisk mångfald.
– Ytterligare en fördel med energigrödorna – vårt fall SRC Willow – är att de ger bra avkastning på mindre bördiga marker, och tar inte marker lämpliga för produktion av livsmedel i anspråk, understryker Neil Watkins.
Ulf Löfgren, chef för bruket i Workington, som var med och skapade Grow Your Income , ser också andra effekter än att man säkrat en del av det bränsle som krävs för att driva bruket.
– Cumbria och delar av Scotland där vi verkar är lantbruksdominerat. Vår interaktion med bönder, att vi samarbetar om odling, att vi möter dem på lantbruksutställningar och att de kommer till oss på studiebesök, har betytt att vi idag har en mycket tydligare identitet i regionen, säger han.
– Dessutom kan vi tillsammans berömma oss av att vara ett gott exempel på FN:s hållbarhetsmål nr 17, partnerskap för att nå något av de övriga hållbarhetsmålen. Här har vi ett samarbete mellan en stor processindustri och nära 200 bönder för att gemensamt minska de fossila utsläppen, poängterar han.
Bilden:
”Grow Your Income” är ett gott exempel på FN:s hållbarhetsmål nr 17, partnerskap för att nå något av de övriga hållbarhetsmålen. Här har vi ett samarbete mellan en stor processindustri och nära 200 bönder för att gemensamt minska de fossila utsläppen”, poängterar Ulf Löfgren, chef för Iggesund Paperboards bruk i Workington, England. Projektet tilldelades det engelska hållbarhetspriset Rushlight Bioenergy Award i januari 2019.
Bild: Iggesund
Iggesund:
Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.
Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.
Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.