Nyheter

111 000 nya jobb till 2020

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, så starkt att Arbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb 2018. Under 2019 och 2020 fortsätter jobben att växa, men i långsammare takt, med sammanlagt 111 000 personer.

Arbetsförmedlingens prognos för de kommande två åren visar en fortsatt mycket god arbetsmarknad. Tillväxten av nya jobb i år är ännu tydligare än vad vi bedömde i vårens prognos. 2018 ökar sysselsättningen med starka 85 000 personer (16-64 år) och 2019 med 65 000 personer. Jobben blir även fler i samtliga län 2019. Under 2020 stiger sysselsättningen med ytterligare 46 000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på höga 79,5 procent.

Sysselsättningsgraden fortsätter också att stiga bland både inrikes och utrikes födda. Under 2019-2020 väntas omkring åtta av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. Utrikes födda är därmed fortsatt avgörande för jobbtillväxten i landet. Detta är särskilt tydligt utanför storstadsregionerna.

– Vi kan se fram emot ytterligare två starka år på arbetsmarknaden där fler får jobb, både inrikes och utrikes födda. Det är viktigt att vi tar tillvara på kompetensen hos alla och fortsätter att öka sysselsättningen hos utrikes födda, de är nödvändiga för att landets arbetsgivare ska kunna växa, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med över 13 000 privata och offentliga arbetsgivare i hela landet. Företagen är fortsatt optimistiska och vi har ett rekordhögt kapacitetsutnyttjande i näringslivet. Både privata och offentliga arbetsgivare planerar för fler anställda. Jobben blir fler i tjänstebranscherna, hos både privata och offentliga arbetsgivare. Arbetsgivarna har dock svårt att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft bromsar nyanställningarna.

Samtidigt har de privata arbetsgivarna skruvat ned sina förväntningar inför framtiden något. Det innebär att vi nu står på toppen av konjunkturen och att vi går mot en gradvis långsammare ökning av tillväxten i ekonomin. Det betyder att tillväxten av nya jobb kommer att dämpas successivt.

Det sker samtidigt en viss ökning av arbetslösheten till 2020. I år väntas arbetslösheten landa på 6,4 procent, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (16-64 år). Det kan jämföras med 6,7 procent i fjol. Under 2019 och 2020 stiger sedan arbetslösheten till 6,5 respektive 6,7 procent. En förklaring är att arbetskraften fortsätter att fyllas på med personer som till en början står längre från arbetsmarknaden, varav många är nyanlända i Sverige. Även den gradvis lägre efterfrågan på arbetskraft bidrar till utvecklingen.

– Vi har fortfarande många arbetssökande som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, det gäller särskilt personer med kort utbildning. För att inte fler ska bli långtidsarbetslösa, och för att arbetsgivare ska få tag i den arbetskraft som efterfrågas, behövs fortsatt fokus på utbildningsystemen, säger Mikael Sjöberg.

Andel och antal arbetslösa i åldrarna 16-64 år (enligt SCBs arbetskraftsundersökningar):

6,4 procent (336 000 personer) år 2018
6,5 procent (343 000 personer) år 2019
6,7 procent (358 000 personer) år 2020