Nyheter

Tekniska verken är med och skriver upphandlingshistoria

Tekniska verken i Linköping AB har vunnit i ett principiellt viktigt mål i Högsta förvaltningsdomstolen. Huvudfrågorna i målet var i vilken utsträckning som de grundläggande EU-principerna gäller även vid direktupphandlingar motiverade av lågt värde, och vilka skyldigheter som i så fall följer av de grundläggande principerna.

I sin dom konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att de grundläggande principerna visserligen gäller även vid direktupphandling, men att de krav som följer av de grundläggande principerna är lägre vid direktupphandling än vid annonserade upphandlingsförfaranden. Upphandlande myndigheter och enheter har därför stor handlingsfrihet vid genomförande av direktupphandlingar.

– Skönt att äntligen få bekräftat att det vi tror på är ett hållbart arbetssätt! Vi kan fortsätta att på ett enklare sätt konkurrensutsätta våra direktupphandlingar för att nå goda affärer, utan att hantera direktupphandlingarna som ett mer krävande och omfattande annonserat upphandlingsförfarande. Motsatt utgång i målet skulle ha resulterat i stora praktiska och juridiska problem, inte bara för oss på Tekniska verken utan för alla upphandlande myndigheter och enheter. Nu kan vi beställa våra arkivhyllor som vi väntat på i nästan ett och ett halvt år. Vi har haft god hjälp under hela processen av advokatfirman Kahn Pedersen, säger Eva Braun, inköpschef på Tekniska verken.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var de utvärderingskriterier som Tekniska verken använt i sin direktupphandling i och för sig allmänt hållna och gav Tekniska verken ett betydande handlingsutrymme vid prövningen av anbuden. Med hänsyn till att det var fråga om en direktupphandling och att förfrågningsunderlaget inte var utformat så att det öppnade för godtyckliga eller osakliga bedömningar, fann Högsta förvaltningsdomstolen dock att underlaget inte utformats i strid med de grundläggande principerna.

Advokatfirman Kahn Pedersen har företrätt Tekniska verken i målet.

– Domen är av stor betydelse för alla upphandlande myndigheter och enheter i Sverige, eftersom den klargör att det finns ett stort handlingsutrymme för dem att utforma sina direktupphandlingar på det sätt som de anser kommersiellt mest lämpligt, säger Kristian Pedersen, advokat, i en kommentar till domen.

Domen innebär också att den upphandlande myndighet eller enhet som går längre än upphandlingslagarna kräver för att konkurrensutsätta en direktupphandling, inte riskerar att hamna i ett sämre läge än om ingen konkurrensutsättning sker.

– Prövningen av om en konkurrensutsatt direktupphandling genomförts korrekt, ska göras endast mot de grundläggande principerna och inte mot de övriga bestämmelserna i lagarna. Därigenom uppnås en balans mellan leverantörernas intresse av bland annat tydlighet, förutsebarhet och likabehandling och de upphandlande myndigheternas och enheternas behov av att kunna konkurrensutsätta även direktupphandlingar, säger Kristian Pedersen.