Nyheter

Framgångsrika åtgärder för en god arbetsmiljö på OKG

Årets underhållsavställning på OKG har inte bara varit framgångrik utifrån ett tekniskt perspektiv, arbetena har också utförts på ett mycket säkert vis ur arbetsmiljösynpunkt.

Mot bakgrund av erfarenheter från tidigare års revisioner har en rad aktiviteter genomförts för att säkra en god arbetsmiljö genom säkra arbetssätt för alla under underhållsavställningen på Oskarshamn 3 (O3).

Bland annat har en arbetssimulator byggts upp. Det är en modell av ett processrum där olika arbetsmoment har tränats i förväg. Nytt för i år är också ett arbetslag med utsedda medarbetare, som har arbetat med att coacha, korrigera och återkoppla ute i anläggningen för att på så sätt undvika olyckor. För att nå ut med information snabbt och hela vägen ut i organisationen introducerade OKG även en app för användning i smarta telefoner.

Antalet olyckor och tillbud har halverats jämfört med föregående år, trots att antalet utförda arbeten var cirka 400 fler. Ingen av de nio olyckorna har lett till medicinsk behandling eller sjukfrånvaro, vilket är ett bra resultat jämfört med föregående år. Nu kommer årets erfarenheter att analyseras för att identifiera vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att nå målet med noll olyckor.

Det kan dessutom konstateras att O3 är en väldigt ren anläggning att arbeta i. Av de totalt 1034 personer som arbetat på kontrollerad sida är det 81 stycken som kommit upp i en sammanlagd dos över 1,0 mSv, vilket motsvarar det som erhålls vid en vanlig magröntgen. Av de 81 personerna är det sedan endast 2 personer som har en totaldos över 3,0 mSv. Vid 2017 års revision var det 229 personer av de 1269 som arbetade på kontrollerad sida som exponerades för mer än 1,0 mSv och 15 stycken som noterades för mer än 3,0 mSv.