Nyheter

Mer av förädlad liner hos SCA Munksund

SCA investerar 196 miljoner kronor vid bruket i Munksund. Avsikten är att öka andelen White Top Liner i produktmixen. Merparten av de fysiska arbetena ska göras under ett förlängt underhållsstopp maj–juni nästa år.

Hos SCA Munksund tillverkas 390000 ton liner per år, fördelat på White Top Liner, kraftliner och våtstark liner. Det totala tonnaget ska inte ökas, däremot ska kapaciteten för White Top Liner höjas från 150000 till 200000 ton per år. White Top Liner har ytvikter på 125 – 200 gram/kvadratmeter, standard kraftliner 170 – 200, heavy duty liner 250 – 440 och våtstark liner 250 och 420 gram/kvadratmeter.

På bruket finns en pappersmaskin – PM 1 – byggd 1961. År 2003 gjordes åtgärder i presspartiet, främst för bättre tryckbarhet. Senare blev det dags för ny rullmaskin och ombyggnad av rulltransportör. År 2013 genomfördes projekt PM 1100 för att öka maskinhastigheten från 750 till 1100 meter/minut. Projektet omfattade främst inloppslådor, viraparti och torkparti. År 2015 investerades i ny mesaugn.

– Vi har ett välinvesterat bruk och där målet att öka kapaciteteten för White Top Liner har varit en röd tråd i investeringsplanerna, säger fabrikschefen Jens Rieglert. I det aktuella projektet tar vi det avgörande steget för att klara större andel förädlade produkter i vår produktmix.

Åtgärder krävs bland annat i renseriet. Hittills har löv- och barrved körts i kampanjer i ett renseri som visserligen har två trummor och två huggar, men bara en inmatning. Kompletteringar i utrustning görs för att kunna bygga om till två fullständiga linjer, en för löv- och en för barrved. Barkningen ska optimeras för respektive ved. Det byggs tre nya flistransportörer, en för lövflis, en för barrflis och en för flis från SCA:s intilliggande sågverk.

I massafabriken görs ombyggnader, kompletteringar och installation av en ytterligare tvättapparat.

– Det blir både ny och återanvänd utrustning. Åtgärderna behövs för att kunna öka flödet med 30 procent, säger Jens Riegert.

Massan bleks sedan i en TCF-sekvens med två peroxid-steg, vilket är fullt tillräckligt för den blekta linern. Här räcker befintlig kapacitet till.

– Vi har upphandlat vissa delar av den nya utrustning som behövs, medan andra delar återstår. Huvuddelen av de fysiska montagearbetena kommer att göras under ett förlängt vårstopp i maj–juni nästa år. Därefter följer en mycket spännande tid då vi ska trimma upp kapaciteten för White Top Liner till den planerade nivån, avslutar Jens Riegert.

Företaget Cellwa AB har totalansvar för projektering och leverans av utrustning till de kompletterade och moderniserade linjerna. Det gäller all maskinutrustning med undantag av trumma och flishugg. Cellwa är ett företag som är inriktat på vattenhantering med vattenrening samt vedhantering. Leveransen till SCA Munksunds renseri omfattar bland annat påläggsbord, upptiningsbord, inmatningstransportör, rullbanor, skrapor med mera. Allt är projekterat med tanke på väl upptinad ved och bästa möjliga barkning.

Vattenhanteringen omfattar pumpar, rörledningar, tankar, rening med mera. Reningen från partiklar ska ske genom sedimentering. Denna blir betydligt mer effektiv än den befintliga lösningen. Kraftigt minskat innehåll av sand i vattnet, kommer att ge avgjort mindre slitage på utrustningen jämfört med idag.

Planering och konstruktion av renseriet baseras på 3D-skanning av befintlig utrustning. Detta var mycket användbart vid detaljprojekteringen. Vissa maskinkomponenter är återvunna från SCA Östrand, medan andra beställs från underleverantörer.

En första etapp av projektet ska monteras nu under våren och den andra och avslutande under 2019.

FAKTA

White Top Liner

Uppgradering av renseri, blekeri m.m.

Byggherre och beställare: SCA Munksund

Byggtid: 2018–2019

Värde: 196 miljoner kronor