Nyheter

Projekteringsarbete för inkapslingsanläggningen Clink inleds

SKB påbörjar systemkonstruktion och säkerhetsredovisning för den planerade inkapslingsanläggningen Clink i Oskarshamn. SKB befinner sig just nu i tillståndsprövning enligt kärntekniklagen och miljöbalken för det svenska systemet (KBS-3) för hanteringen av det svenska radioaktiva avfallet.

En del i ansökan är att få uppföra en integrerad anläggning för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle (Clink) i Oskarshamn, bestående av den nuvarande anläggningen Clab och en ny anläggningsdel för inkapsling av använt kärnbränsle.

Att kapsla in det använda kärnbränslet i kopparkapslar är en viktig skyddsbarriär i SKB:s metod för en säker slutförvaring av använt kärnbränsle.

– Under förutsättning att SKB:s tillståndsansökan godkänns i alla instanser och bygglovet beviljas skulle byggstart av Clink kunna äga rum någon gång i början av 2020-talet. Därför behöver vi redan nu göra ett inledande projekteringsarbete, säger SKB:s vd Eva Halldén.

a okg

Det aktuella uppdraget är att ta fram en systemkonstruktion för inkapslingsanläggningen och en säkerhetsredovisning som skall ligga till grund för den fortsatta prövningen hos strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Systemkonstruktionen är uppdelad i fem uppdragsdelar som handlas upp av tre leverantörer: Babcock Noell GmbH (BNG), Sweco Industry AB och Vattenfall.

BNG anlitas för arbeten med processen för inkapsling av bränsle i kopparkapsel för leverans till slutförvaret, Sweco Industry AB för arbeten med bygg och tekniska system, säkerhet och säkerhetsrelaterade system samt säkerhetsanalyser. Vattenfall AB anlitas för den preliminära säkerhetsredovisningen.

Projektet kommer att pågå under 3 års tid med start juni 2017. Den samlade upphandlade kontraktssumman uppgår till cirka 400 miljoner kronor.

Foto: OKG

Redaktionen