Nyheter

Svenska kraftnät ska samplanera el- och vätgasinfrastruktur i norra Sverige

I Norrbottens och Västerbottens län sker flera historiskt omfattande företagsetableringar och företagsexpansioner. Till följd av detta pågår också omfattande planering av ny el- och vätgasinfrastruktur i båda länen. Regeringen ger därför Svenska kraftnät i uppdrag att föreslå hur el- och vätgasinfrastruktur kan samplaneras i norra Sverige. Uppdraget är en del av regeringens strategi för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Användningen av vätgas i Sverige förväntas öka kraftigt i framtiden, inte minst utifrån de planerade stora industrisatsningarna och stora vätgaskonsumenterna i norra Sverige. Den pågående nyindustrialiseringen i Norrbottens och Västerbottens län har därigenom synliggjort vätgasens potential i ett framtida energisystem.

– I Sverige bedöms fossilfri vätgas vara den bästa lösningen för att fasa ut fossila bränslen inom flera industrisektorer, inte minst vid järn- och stålproduktion. Genom det här uppdraget kommer Svenska kraftnät även kunna inkludera vätgasinfrastruktur i sin planering för att på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt möjliggöra den pågående nyindustrialiseringen i Norrbottens och Västerbottens län, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Utöver att föreslå hur el- och vätgasinfrastruktur kan samplaneras i Norrbottens och Västerbottens län ska Svenska kraftnät även redovisa en plan för utbyggnaden av el- och vätgasinfrastruktur på transmissionsnivå under 2024–2033.Vid genomförandet av uppdraget ska Svenska kraftnät ta sin utgångspunkt i affärsverkets nätutvecklingsplan för perioden 2024–2033 och beakta regeringens proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. Svenska kraftnät ska även ta beredskapshänsyn så att samhällets energiförsörjning stärks i såväl fredstida kriser som under höjd beredskap.

Uppdraget är en viktig insats i strategin för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län som regeringen precis beslutat om.

Svenska kraftnät ska redovisa uppdraget senast den 16 augusti 2025.