Nyheter

Trots högre virkespriser: Ny lägstanivå för storskogsbrukets lönsamhet 2023

Trots att virkespriserna steg under 2023 föll lönsamheten i storskogsbruket till en ny lägstanivå. Det visar Skogsbruksindex, som årligen tas fram av Skogforsk. Orsaken är i första hand kraftiga kostnadsökningar för vägar och administration.  

Det fallande skogsbruksindexet nådde en ny lägstanivå trots att virkesvärdet ökade med 12 procent under 2023. Kostnaderna för drivning och skogsvård ökade marginellt mer än virkesvärdet, men kostnaderna för vägar och administration ökade alltså kraftigt.

Under 2023 ökade den genomsnittliga virkesintäkten vid väg med 12,0 procent till 588 kr per m3fub.  Samtidigt ökade de totala skogs­brukskostnaderna på det egna skogsinnehavet med 18,1 procent. Detta medför att skogsbruksindex för 2023 minskade med 0,1 indexenhet jämfört med 2022. Det nominella täckningsbidraget efter skogsbrukskostnader har ökat med nästan 4 procent sedan 2022, men realt sett har täckningsbidraget sjunkit det senaste kvartsseklet.

Kartläggningen gäller storskogsbrukets verksamhet på egen mark.

Läs mer på Skogforsks hemsida: Skogsbrukets kostnader och intäkter 2023 – Skogforsk