Nyheter

Ny rapport: stora finansiella risker med ny kärnkraft

Ny kärnkraft är ett riskabelt spel med skattebetalarnas pengar konstateras i en rapport som publiceras idag. I rapporten sammanställs och utvärderas åtta olika finansieringsmodeller som använts för kärnkraft i Europa och svårigheten att få lönsamhet utan stora statliga subventioner genomsyrar projekten.

Aktuella kärnkraftsprojekt inom EU under de senaste åren har blivit 2-4 gånger dyrare än beräknat och 11-12 år försenade. Rapporten har beställts av Greenpeace och tagits fram av Handelshögskolan i Köpenhamn och Berlins tekniska universitet.

– I vår granskning av aktuella kärnkraftsprojekt fann vi att nästan alla finansieringsmodeller är direkt eller indirekt beroende av statliga stöd för att de ska vara lönsamma. Detta innebär en orimlig börda för skattebetalarna eller de som betalar elräkningarna, eftersom det i slutändan är de som står för en stor del av de finansiella riskerna, säger Jens Weibezahn  från Handelshögskolan i Köpenhamn, en av författarna till rapporten.

I Sverige lägger regeringen ned mycket prestige på att tvinga fram ny kärnkraft. I augusti ska en särskild utredare presentera förslag på hur dessa nya projekt skulle kunna finansieras. Regeringen har dessutom flaggat för att det kan behövas stora statliga subventioner för att möjliggöra att nya reaktorer byggs i Sverige, utöver de 400 miljarder i kreditgarantier som redan har utlovats. Rapporten går igenom hur flera europeiska länder som har försökt sig på att bygga ny elproduktion med kärnkraft har alla drabbats av mycket stora kostnader och förseningar.

I rapporten konstateras att ny kärnkraft är förenad med ett stort antal risker för de som står i beredskap att investera. Kärnkraftsprojekt är finansiellt opålitliga på grund av budgetöverskridanden, byggförseningar och tillförlitlighetsproblem i driftsfasen, vilket bidrar till skepsis bland investerare.

Dolda kostnader, exempelvis för ansvarsförsäkring, avveckling och avfallshantering ingår ofta inte heller i de ursprungliga beräkningarna. Dessa blir istället en börda för skattebetalarna i framtiden. I rapporten framhålls även att kostnaderna för sol- och vindenergi är mycket lägre än för nya kärnkraftsprojekt.

– Ny kärnkraft är ett finansiellt slukhål för skattebetalarna och elkonsumenterna. Höga initialkostnader, långa byggtider och statliga subventioner av olika slag gör kärnkraftsprojekt till en börda för statskassan som tränger undan brådskande klimatåtgärder. Vind- och solenergi är redan mycket billigare, här finns redan en investeringsvilja och kostnaderna sjunker fortfarande för dessa energislag. Det finns ingen logik i att vi ska subventionera fram en belagt dyrare energikälla, speciellt inte när den dessutom kommer med större risker för liv och hälsa, och tar längre tid att bygga. Inte en enda krona, varken från Sveriges eller EU:s offentliga medel bör gå till kärnkraft, säger Rolf Lindahl, talesperson för energi- och finansfrågor på Greenpeace. 

Några av rapportens slutsatser:

Opålitliga kärnkraftsprojekt minskar intresset från investerare
Regelmässiga överskridande av budgetar, förseningar i byggandet och tillförlitlighetsproblem i driftsfasen gör att intresset från privata investerare för närvarande är lågt eller obefintligt att investera på marknadsmässiga villkor. Detta har inneburit att regeringarna i de länder som satsat på kärnkraft gång på gång måste rycka in för att fylla hålen i finansieringen i pågående och planerade projekt.

Kärnkraft är ett svart hål för skattebetalarna och konsumenterna
Kärnkraftverk blir i allmänhet bara lönsamma för ägarna om en regering är starkt involverad i att minska risken för privata investerare, det innebär att skattebetalarna och/eller de privata elkonsumenterna blir de som i praktiken bär riskerna.

Förorenarna betalar INTE
Om kostnaderna för ansvarsförsäkring, avveckling och avfallshantering skulle ingå fullt ut i beräkningarna skulle kostnaderna för kärnkraftverken vara ännu högre. Underlåtenhet att göra detta innebär att skattebetalarna kommer att bära ännu större (finansiell) risk när regeringen måste gå in som en sista utväg för att täcka dessa kostnader.

Små modulära reaktorer är ingen räddning
Den kvarstående osäkerheten kring den övergripande ekonomiska lönsamheten för så kallade små modulära reaktorer (SMR) i jämförelse med traditionella reaktorer innebär att inga “små” reaktorer produceras i någon större kommersiell skala. De få projekt som startats har dragits med stora problem och NuScale, som setts som ledare inom SMR, lade nyligen ner sitt SMR-projekt i Idaho, USA, på grund av skenande kostnader.

Kärnkraft är dyrare än förnybar energi
Kostnaden för sol- och vindenergi, inklusive den infrastruktur och lagringskapacitet som krävs, är mycket lägre än för ny kärnkraft. Det är sålunda av större samhällsekonomiskt värde att spendera våra pengar på energibesparingar och förnybara energikällor än osäkra reaktorprojekt.

Finansiellt beroende skapar geopolitiska risker
Vissa europeiska kärnkraftsprojekt är ytterligare exponerade för geopolitiska risker på grund av inblandningen av ryska statsägda företag och rysk bränsleförsörjning, vilket ger Ryssland strategiskt inflytande i Europa i årtionden framöver.

Rapporten Fission for Funds: The Financing of Nuclear Power Plants i sin helhet.

Foto: Burghard Mohren