Nyheter

Smoltek har tekniken för framtidens kondensatorer och söker kapitalstarka partners för att realisera den

Smoltek Nanotech Holding AB publicerar en uppdatering om bolagets strategiska målsättningar för affärsområde halvledare. Bolagets CNF-MIM-teknik är ett av få alternativ till kiselkondensatorer när kraven på hög prestanda och extrem tunnhet ökar för kondensatorer i processorer till exempelvis mobiltelefoner och datorer. Under 2024 räknar Smoltek med att färdigställa en ny generation kondensatorer (Gen-One) som har prestanda i paritet med konkurrenterna, kombinerat med en oerhört tunn formfaktor.

Smoltek har under hösten 2023 och våren 2024 uppnått betydande framsteg inom affärsområde halvledare, både vad gäller teknisk utveckling av kondensatortekniken samt skapandet av en industriell process för högvolymproduktion. Nu eftersökts en eller flera kapitalstarka samarbetspartners i ett anbudsförfarande som väntas ta 6–12 månader.

– Vi har gjort betydande framsteg inom vårt koncernbolag för halvledare, Smoltek Semi. Under 2024 förväntar vi oss att nå teknisk prestanda som matchar våra konkurrenter, kombinerat med en extremt tunn formfaktor. Detta är precis vad marknaden efterfrågar. Nu när vi inte längre är bundna av exklusivitetsavtal inom halvledarområdet kan vi inleda dialoger med flera potentiella samarbetspartners. Vår huvudfokus för 2024 är att fortsätta den tekniska utvecklingen och skapa nya samarbeten, säger Håkan Persson, vd och koncernchef för Smoltek.

Nödvändig hårdvara för att möta kundernas höga teknikkrav

Halvledare är samlingsnamnet för de material som leder elektricitet under specifika förhållanden och är en oumbärlig komponent i modern elektronik. De finns i allt från smartphones och bärbara datorer till bilar och medicinsk utrustning. Halvledare är också helt avgörande för teknologier som artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT), vilket gör halvledarindustrin central för den globala ekonomin. Stora halvledarföretag som Nvidia, TSMC och Broadcom är bland de högst värderade på de globala aktiemarknaderna.

Smolteks kondensatorteknik är en viktig hårdvarukomponent för att möta de höga krav som teknikutvecklingen inom AI, 5G/6G och avancerade förarassistanssystem (ADAS) ställer. Marknaden kräver en ny generation kondensatorer som är extremt tunna med hög kapacitansdensitet, vilka kan placeras nära den aktiva strömkällan eller processorchippet för att uppfylla kraven på prestanda och funktionalitet. Med halvledartillverkarnas fortsatta utveckling och det ökande behovet av mindre och effektivare komponenter förväntas marknaden för extremt tunna kondensatorer expandera de kommande åren, något som bekräftas av branschspecifika aktörer.

I dagsläget är den främsta kondensatortekniken som kan möta marknadens behov ej kommersiellt tillgänglig då den tagits fram inom ett partnerskap mellan Apple och TSMC. Detta öppnar möjligheter för andra aktörer som SmoltekI april 2024 meddelades att Smolteks CNF-MIM-kondensatorer i Gen-One förväntas bli kommersiellt konkurrenskraftiga jämfört med den ledande teknologin under 2024. Gen-One bygger på Smolteks nanoteknikbaserade CNF-MIM-plattform, vilken utgör grunden för framtida tillverkning av bolagets ultratunna kondensatorer med hög kapacitansdensitet.

Halvledarindustrins utmaningar och möjligheter

Halvledarbranschen har de senaste åren stött på utmaningar, såsom störda leveranskedjor under pandemin och geopolitiska spänningar i Asien, där 90% av världens mest avancerade chip tillverkas. USA, EU och andra regioner har avsatt miljarder genom initiativ som European Chips Act och CHIPS and Science Act för att stärka regional tillverkning.

Industrin förväntas växa snabbt, drivet av fortsatt efterfrågan på elektronik och tekniska framsteg, samtidigt som produktionskapaciteten i Europa och USA utökas mycket kraftigt med delfinansiering av regionala satsningar. Kondensatorn, som är en grundkomponent i alla halvledarbaserade system, har ett konstant behov av förbättringar. Smoltek har den nödvändiga teknologin för att bli en nyckelspelare inom ultratunna kondensatorer, men behöver rätt samarbetspartners och kapital för att nå marknaden.

Uppdaterade strategiska förutsättningar

För att säkerställa långsiktig framgång och fortsatta innovationer har Smoltek inlett en anbudsprocess, vilket meddelades den 22 maj 2024. Detta för att söka intressenter för en potentiell försäljning av koncept och immateriella tillgångar inom affärsområde halvledare, inklusive Smolteks CNF-MIM-teknologi för ultratunna kondensatorer, som drivs av dotterbolaget Smoltek Semi AB, alternativt hela eller delar av detta dotterbolag. Processen beräknas ta 6–12 månader. 

Nya intäktsmöjligheter för industriella samarbetspartners

Smolteks kondensatorer erbjuder nya intäktsmöjligheter inom flera marknadssegment, från premiumsektorer som mobilindustrin och avancerad elektronik till enklare applikationer som RF-filter. Den årliga omsättningspotentialen uppskattas till cirka 1 000 MSEK under perioden 2030 till 2034. Kondensatorerna kan tillverkas kostnadseffektivt tack vare en CMOS-kompatibel produktionsprocess som är billigare än konkurrerande alternativ och använder befintliga maskiner hos kontraktstillverkare. Detta gör det möjligt för samarbetspartners att effektivt adressera flera segment med god lönsamhet.

Sedan förhandlingarna med Yageo Group oväntat avslutades i mars 2024 har Smoltek nu möjlighet att brett och koordinerat erbjuda intresserade parter att lämna anbud på licensavtal eller förvärv av hela eller delar av tillgångarna i Smoltek Semi. Detta eftersom det inte längre föreligger någon exklusivitet i förhandlingarna eller anbuden för Smolteks CNF-MIM-teknik.

Foto: Chris Ciapala