Nyheter

Ny rapport: Vindkraftverk stoppar inte turism

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination. Det framgår i en ny rapport från Vindval, där forskare har undersökt naturturism och upplevelsevärden av vindkraft.

Forskarna Tatiana Chekalina, vid Etour på Mittuniversitetet och Solène Prince, Linnéuniversitetet har undersökt ämnet vindkraft, turism och upplevelsevärden.

Deras sammanställning av tidigare forskning visar att vindkraftverk i många fall har ganska liten, om ens någon, inverkan på besökarnas upplevelse, val av destination eller avsikt att återbesöka. Det finns inga tydliga bevis för negativa effekter på turismekonomin på grund av vindkraftverk på en destination.

Genomförd intervjustudie

I projektet har drygt 80 intervjuer genomförts med såväl svenska som utländska turister på fyra destinationer – Höga Kusten, Ånge kommun, Dalarnas län och Kalmar län. Både sommar- och vinterdestinationer har ingått i studien.

Intervjustudien tyder på att turister är mindre benägna att lägga märke till vindkraftverk i naturlandskap, när de ägnar sig åt fysiskt krävande utomhusaktiviteter. Resultaten visar också att turisters värdering av hållbar omställning och hållbar konsumtion påverkar deras uppfattning om vindkraft i naturområden. Turisterna kopplade vindkraftverk till energioberoende och hållbarhet. De ansåg det bäst om vindkraftverken stod långt ifrån varandra och inte var så många till antalet.

Den oro som finns över vindkraftverkens inverkan på turistupplevelsen finns hos både lokalbefolkning och turistföretag. Lokalbefolkningen grundar sin åsikt om vindkraft på vad de tror att besökarna upplever.

Enkätstudie

Forskarna har även utvecklat och testat en enkät som behandlar vanligt förekommande frågor från lokala intressenter i svenska kommuner. Enkäten syftar till att ge en helhetsbedömning av turismupplevelsen på destinationer där vindkraftverk syns i naturen.

Tester av enkäten visar till exempel att deltagare som ägnar sig åt utomhusaktiviteter, som att vandra och tälta, tenderar att ha positiva åsikter om vindkraftsutbyggnad och dess påverkan på natur och samhälle.

– Enkäten kan anpassas för specifika destinationer och användas för att undersöka värdet av turistupplevelser i miljöer med vindkraft. Underlaget kan sedan användas för en transparent och kunskapsbaserad dialog mellan lokala aktörer och vindkraftsbranschen kring frågor som berör turismutveckling i områden där vindkraft är etablerat eller planeras att etableras, säger Tatiana Chekalina, Etour Mittuniversitetet.

Projektet har finansierats av forskningsprogrammet Vindval som handlar om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Läs mer