Nyheter

I HSB Solpark i Strängnäs skapar 4 MW batteri nytta för både elnätet och dess andelsägare

HSB Solpark utanför Strängnäs har utökats med 4 MW energilager. Energilagren, som installerats på redan befintlig nätanslutning, kommer att bidra till nätnytta genom att vara ansluten till Svenska kraftnäts balansmarknad samtidigt som de maximerar medlemsnyttan genom att generera intäkter för solparkens andelsägare.

Strax utanför Strängnäs, längs E20 vid Härad ligger en av Sveriges största solparker belägen, HSB Solpark. Solparken, vars första etapp färdigställdes 2020, hade då en effekt på 14 MW vilket var långt större än någon annan solpark vid tillfället. 2023 byggdes solparken ut på nytt och har idag en effekt på drygt 21 MW och har en årsproduktion på ca 20 000 000 kWh som motsvarar elanvändningen för ca 7500 lägenheter.

– Solel är fossilfri och för HSB som samhällsaktör är detta ett bidrag till en hållbar framtid, säger Jon Leo Rikhardsson, vd på HSB Södermanland och initiativtagare för solparken. 

Energilager som både stöttar elnätet och maximerar medlemsnyttan 

Under våren 2024 utökades solparken med 4 MW energilager, fördelade på två containerstora batterier som redan nu används för att stötta elnätet genom att bidra med reserver på Svenska kraftnäts balansmarknad. För detta har man ingått avtal med Qurrent, som inte bara kommer ansvara energilagrens deltagande på balansmarknaden, utan även ansvara för solparken, som vid behov kan komma att dimmas ned för att stötta elnätet i största möjliga mån.

Mer nytta på samma anslutning

I Sverige räknar vi med att elförbrukningen kommer att dubbleras fram till 2045, och vi är inte unika. Många länder har en ännu större förbrukningsökning att vänta. Behovet av att bygga ut elnätet är av denna anledning enormt, och väntas ta mycket låg tid. Faktum är att bristen på nätanslutningsmöjlighet är det största hindret för utbyggt elproduktion idag.

Samtidigt har den ökade mängden intermittent elproduktion har samtidigt skapat också behov av stora effektreserver. Här finns en möjlighet att utnyttja redan befintliga anslutningar genom att ansluta energilager till dessa.

Arne Lindgren, Elingenjör på EnergiEngagemang som projekterat och byggt HSB Solpark, nämner flera fördelar med att utnyttja en redan befintlig anslutning:

– Genom att använda en befintlig anslutningspunkt ökar vi utnyttjandegraden i ledningssystemet. Det är få timmar per år som en solpark använder hela nätkapaciteten, resterande timmar har energilagret fritt spelrum och kan på olika sätt bidra för att öka flexibiliteten genom till exempel stötta balansmarknaden, jobba med peak-shaving eller sälja den billigt producerade elen när priset är högre.   

Andelspark skapar medlemsnytta

Solcellsparken ägs av HSB och är uppbyggd efter samma principer som en bostadsrättsförening där föreningar handlar andelar efter behovet av fastighetsel. Bostadsrättsföreningarna köper därmed el till ett fast elpris baserat på investeringskostnaden utan någon mellanhand.

Till en början var detta ett koncept som erbjöds bostadsrättsföreningarna i Södermanland, men efter stor efterfrågan har konceptet rullats ut på bred front vilket innebär att intresserade föreningar i hela landet har möjlighet att köpa el producerad i solparken. I dagsläget har HSB Mölndal, Värmland, Södertörn, Södertälje, Kristinehamn och Göteborg köpt andelar i solparken.

– Att intresset är stort från våra medlemmar visar att solenergi är en viktig del av framtiden och vi är glada att kunna möjliggöra för fler att använda fossilfri solel samtidigt som vi tar ett samhällsansvar genom att bidra med reserver för att stötta kraftnätet, säger Jon Leo, VD på HSB Södermanland. 

I framkant från start 

Redan vid etablering av solparken år 2020 startades ett projekt tillsammans med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, där man undersöker hur solparker kan bidra till biologisk mångfald. Varje år mäts och analyseras utvecklingen av växter och pollinerande insekter på ett antal platser i solparken, varav man på vissa ytor låtit så in en fröblandning som ska gynna biologisk mångfald och på vissa ytor låtit marken vara orörd. Fröblandningen innehåller bland annat rödklöver, vitklöver, humlelusern, svartkämpar, alsikeklöver och kummin.

Redan vid första mätningen 2021 kunde man se att många arter redan gynnats.

Sedan dess har även andra åtgärder som kan bidra till ökad biologisk mångfald tagits. Till exempel har man låtit får beta i solparken under sommaren.