Nyheter

Krångede kraftverk höjer säkerheten och förbättrar afrbetsmiljön

Vid Krångede kraftverk pågår ett flerårigt projekt för att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön för drift- och underhållspersonalen. Den gamla tekniken att stänga av sugrören med bågsättar ersätts med helt modern teknik som baseras på sugrörsluckor.

Krångede kraftverk i Indalsälven har en årsproduktion på i genomsnitt 1680 GWh. Produktionsmässigt är det Fortum största vattenkraftverk och det femte största i Sverige. Verket byggdes 1931–36. Stationen är en underjordsanläggning på ungefär 40 meters djup. Medelvattenföringen är 392 kbm/sek. Stationen har sex Francisturbiner på sammanlagt 248 MW effekt. 

Gammal teknik

Flödet ut från de sex turbinerna passerar sex sugrör innan vattnet fortsätter i två stycken 1400 meter långa tunnlar med 116 kvadratmeter i tvärsnittsarea. Ett stort arbetsmiljöproblem har varit sugrörsavstängningarna till 4 av de 6 turbinerna. Kanske det bästa alternativet i 1920/30-talens ingenjörskonst, men numera obsoleta konstruktioner.

– Sugrörsavstängningarna för G1 till G4 består av 72 stycken bågsättar som väger 350 kilogram styck. G4 och G5 har en något enklare konstruktion med raka sättar, berättar Marcus Hautakoski, projektledare hos Fortum.

Att stänga av är ett väldigt riskabelt arbete med mycket manuell hantering vid lyft av bågsättarna genom ventilationsschakten ovanför. Därnere måste dykare assistera både vid montage och demontage.

– För att stänga av ett sugrör måste även de två andra aggregaten som delar samma utlopptunnel stoppas. Planerade underhållsstopp görs med intervall på 2–3 år och varje stopp för montage och demontage av bågsättar varar ungefär en månad, förklarar Marcus Hautakoski.

Detta innebär att halva kraftverket står still i en månad, med motsvarande produktionsbortfall.

Ny teknik

Det nya i kraftverket omfattar först en 500 meter lång tunnel, med nedfart intill riksvägen nedströms, fram till nivån för maskinsalen. Dessutom ett 100 meter långt sugrörsgalleri som passerar ovanför sugrören. Fyra vertikala schakt går ner från galleriet till sugrören. För att stänga dessa används fem stycken rostfria luckor 7 x 2,5 meter som hanteras med travers och sänks ner på varandra i något av sugrören.

– Hela förloppet vid avstängning och öppning blir mycket säkrare. Dessutom bygger vi nya nödutgångar till befintlig maskinsal, i form av gångtunnlar i anslutning till två hisschakt, fortsätter Marcus Hautakoski.

Det blir mycket kortare vägar för att komma ut från stationen. Om exempelvis en ambulans skulle behöva hämta, kan den köra i nya tunneln. Tack vare denna underlättas också en del materialtransporter till och från stationen, där man tidigare bara har haft tillgång till ett transportschakt med traverslyft från marknivån.

Samtidiga insatser

Under tiden det aktuella projektet pågår utförs sedvanligt underhåll av maskinutrustningen samt vissa större åtgärder. När man höll på med första sugröret 2020 byttes ett turbinlöphjul för aggregat 4. I år görs underhållsarbeten på både turbin och generator för aggregat 1. Under 2024 och 2025 utförs liknande arbeten på aggregat 2 och 3 i samband med färdigställande av de nya sugrörsschakten.

Förstudier för det aktuella säkerhetsprojektet inleddes 2014 och detaljprojekteringen startade 2016. Arbetena på plats pågår 2018 till 2025. 

– Drift- och underhållspersonalen kan se fram mot en mycket säkrare och bättre arbetsmiljö. Dessutom höjs kraftverkets tillgänglighet vilket ger förutsättningar för högre produktion, avslutar Marcus Hautakoski, projektledare hos Fortum. 

En fin detalj i sammanhanget, och som har med energibalanser att göra, är att varmluft från kylning av generatorerna nu kan användas som till-luft i ventilationen för den långa tillfartstunneln. Tidigare gick mycket av denna kylluft till spillo.

FAKTA 

Byggtid: 2018 – 2025

Byggherre: Fortum Sverige AB

Bergschakt entreprenör: YIT Sverige AB

Betong, mekanik, entreprenör: Olson & Hedström Älvservice AB

Platschef: Armbet AB

Konstruktör: AFRY

Geokonsult: Golder (WSP)

Kostnad: ca 250 Mkr