Nyheter

EU-stöd till Europas största vattenvårdsprojekt

Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra i gång Europas största vattenrestaureringsprojekt. Närmare 400 miljoner kronor satsas på att förbättra vattenmiljöer, minska klimatförändringarnas effekter och att stärka hotade fisk- och musselbestånd i södra Sverige, där bland annat vattendrag, våtmarker och kustvatten ska restaureras.

– Det är oerhört glädjande och smått fantastiskt att vi på första försöket fick till det största Life Nature SAP-projektet någonsin sett till bidrag från EU. Vi startar i höst och håller på ända till 2031 med insatser i nio län i södra Sverige, berättar projektledaren Karin Olsson på Länsstyrelsen Skåne som driver Improve Aquatic LIFE, som projektet heter.

Under sju år ska aktörerna i projektet genomföra mer än 500 åtgärder i 20 vattendrag. Det handlar om att allt från att ta bort vandringshinder till att återskapa svämplan, restaurera våtmarker och återställa livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur i vattendrag och kustvatten.

– ­I Improve Aquatic LIFE kopplar vi ihop myndigheter, forskning och ideella organisationer. Att aktörer från olika håll samarbetar och genomför storskaliga projekt är nyckeln till en långsiktig effektiv restaurering och hållbar vattenförvaltning, säger projektkoordinator Vibeke Lirås och tillägger att mångfalden av aktörer och åtgärder inom projektet är av central betydelse för att projektet ska bli framgångsrikt.

De skånska åtgärderna omfattar omkring 50 miljoner kronor och berör åtgärder i Rönne å, Råån, Kävlingeån, Vramsån samt kustvatten.

Åtgärdsarbetet handlar bland annat om:

Återskapande av stenrev i kustvatten och åtgärdande av vandringshinder i vattendrag. Unika livsmiljöer återskapas vilket stärker fiskbestånd och den biologiska mångfalden. Det ger även bättre förutsättningar för rekreation och ökad naturturism.

Särskilt fokus läggs på lax, havsnejonöga och ål som är starkt hotade arter i Europa och så även i Skåne. Genom smarta passagelösningar och förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet kan överlevnaden och produktionen öka avsevärt.

Flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, båda starkt hotade i våra vatten, återintroduceras i vattendrag där de har minskat kraftigt eller försvunnit. Musslorna fungerar som vattendragens egna reningsverk. En lyckad etablering bidrar till förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.

Utmaningar som översvämningar och torka i ett förändrat klimat ska motverkas genom att återställa vattendragens naturliga hydrologi genom återskapande av våtmarker och svämplan.

– I Skåne ska vi lägga ut sten i havet på ett par ställen. Det blir en historisk händelse av två anledningar. Dels blir det de första större stenrevsrestaureringarna i Skåne. Men det blir också en symbolisk start för arbetet med att börja återställa delar av de skador som det historiska stenfisket orsakade på Skånes kustmiljöer, säger marinbiolog Jonas Gustafsson på Länsstyrelsen Skåne.