Nyheter

EVIA ingår avtal med Plockhugget

För EVIA är det viktigt att göra allt man kan för att öka hållbarheten genom hela värdekedjan och organisationen, vilket EVIA  idag gör på olika sätt. Från och med idag kommer allt virke och trä som ingår i deras produkter komma från, eller via certifikat bidra till, hyggesfritt skogsbruk.

Ett hyggesfritt skogsbruk bidrar till den biologiska mångfalden och är en metod som bättre håller kvar CO2 i marken, vilket är i linje med EVIAs mission. EVIA anser att trä som byggnadsmaterial skall användas sparsamt, på rätt ställe och att byggnaderna som det ingår i skall konstrueras för att stå i över 100 år. På så vis kan vi närma oss en lösning som är långsiktigt hållbar.

– Vi är imponerade av Plockhuggets verksamhet och mission och för oss är det en självklarhet att ansluta oss till detta initiativ, säger Henning Eliassson, VD på EVIA.

Mer om Plockhugget
Trakthyggesbruk/kalavverkning tillämpas på minst 97% av den brukade skogsmarken i Sverige idag medan hyggesfritt skogsbruk endast tillämpas på 2-3 %. Sedan 1950-talet har kalhyggesbruket omvandlat stora arealer biologiskt rika skogar till planteringar av gran och tall med förhållandevis låg biologisk mångfald. P
lockhugget vill stimulera och uppmuntra till att en mycket större variation av skogsbruksmetoder tillämpas. Plockhugget har utarbetat en skogsbruksstandard som inkluderar olika hyggesfria former men vi förordar framför allt det sätt som kallas Naturnära skogsbruk där skogsägaren avverkar färre men större träd och anpassar uttagen utifrån lokala förutsättningar så att naturen kan sköta återväxten.