Nyheter

EIB:s styrelse ökar stödet till Europas säkerhets- och försvarsindustri

Europeiska investeringsbankens (EIB) styrelse hart nu godkänt en uppdaterad definition av varor och infrastruktur med dubbla användningsområden som kan erhålla finansiering från EIB-gruppen och kom överens om att underlätta finansiering för små och medelstora företag inom säkerhets- och försvarsindustrin genom att inrätta särskild finansiering via mellanhänder.

Styrelsen godkände också 4,5 miljarder euro i ny finansiering till projekt inom bland annat de strategiska prioriterade områdena klimatåtgärder, teknisk innovation och jordbruk.

– Vi ökar vårt stöd till Europas säkerhets- och försvarsindustri genom att stärka investeringar för att Europa och dess invånare ska vara säkra, samtidigt som EIB-gruppens finansieringsförmåga tryggas, säger EIB:s president Nadia Calviño.

Förbättrade  regler för finansiering av säkerhet och försvar

Att öka EIB-gruppens stöd för att skydda Europas fred och säkerhet är en av de viktigaste strategiska prioriteringarna som sammanfattades av president Calviño inför EU:s finansministrar i februari. Efter intensiva samråd med bankens aktieägare, finansmarknader och de viktigaste intressenterna samt Europeiska rådets mandat att ytterligare förbättra tillgången till finansiering för europeiska säkerhets- och försvarsföretag kunde president Calviño avslöja en omedelbar handlingsplan för säkerhets- och försvarsindustrin  vid det senaste Ekofinmötet, där initiativet fick brett stöd.

Dagens styrelsemöte antog formellt handlingsplanen. I framtiden kommer EIB att avstå från det tidigare kravet att projekt med dubbla användningsområden som kan erhålla finansiering inom området säkerhet och försvar måste få mer än 50 procent av sina förväntade intäkter från civil användning.

Projekt och infrastruktur som används av militär och polis och som även används för civila behov kommer nu också att kunna erhålla finansiering från EIB-gruppen. Det kommer inte längre att finnas någon minimitröskel för förväntade intäkter från civila tillämpningar eller för andelen civila användare.

EIB-gruppen kommer dessutom att uppdatera sina regler för finansiering av små och medelstora säkerhets- och försvarsföretag. Särskilda kreditlinjer kommer att öppnas som förvaltas av bankerna i EU:s medlemsstater och andra mellanhänder för projekt med dubbla användningsområden i mindre företag och innovativa nystartade företag.

EU-företag vars verksamhet delvis är försvarsrelaterad får möjlighet till finansiering med hjälp av EIB-stödda kreditlinjer. Inga ytterligare förändringar gjordes av EIB-gruppens stödberättigande, uteslutna verksamhet eller förteckning över uteslutna sektorer.

EIB-gruppen har inrättat en särskilt säkerhets- och försvarsgrupp som utgör en enda kontaktpunkt för investeringar i säkerhet och försvar och som är operativ sedan den 1 maj 2024. Gruppen erbjuder effektivt finansiellt stöd och expertstöd som syftar till stärka Europas säkerhets- och försvarsförmåga.

Förändringarna förväntas påskynda investeringar och förbättra tillgången till EIB-gruppens finansiering av den europeiska säkerhets- och försvarssektorn genom att utnyttja finansieringen på 6 miljarder euro som är tillgänglig inom det  strategiska europeiska säkerhetsinitativet (Sesi) och Europeiska investeringsfondens (EIF) instrument för eget kapital på försvarsområdet, och ytterligare öka EIB-gruppens redan betydande stöd till den europeiska säkerhets- och försvarsindustrin.

4,5 miljarder euro till till investeringar i innovation, företagande, transport och jordbruk

Styrelsen godkände i dag också 4,5 miljarder euro i ny finansiering till förnybar energi, jordbruk, hållbara transporter och företagsinvesteringar.

– Finansieringen kommer att påverka genom att skapa högkvalificerade arbetstillfällen, öka produktionen av förnybar energi och förbättra hållbar transportinfrastruktur för att förbättra tillvaron och möjligheter och bidra till en grönare och mer motståndskraftig framtid för alla, sade EIB:s president Nadia Calviño.

Styrelsen godkände 1 miljard euro i finansiering av nya företag.

Hållbarhetsfokuserad forskning och innovation inom företag i hela Europa kommer att stödjas av ett särskilt alleuropeiskt initiativ för riskkapitallån och nytt samarbete med lokala finansieringspartner för att skala upp finansieringen av företag i Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien och Azerbajdzjan, samtidigt som tillgången till finansiering för att företagen ska kunna expandera och skapa arbetstillfällen kommer att förbättras genom nya program för företagsfinansiering tillsammans med bankpartner i Spanien och Tjeckien.

Det första finansieringsprogrammet för jordbruksindustrin och jordbrukskooperativ i Senegal, inom EIB:s panafrikanska initiativ för jordbruksfinansiering, liksom stöd till jordbruk och investeringar i landsbygdsutveckling i Spanien godkändes också.

EIB stödde 1,1 miljarder euro för investeringar i hållbara transporter, bland annat genom att medfinansiera uppförandet av ett nytt underjordiskt 149 kilometer långt järnvägsnät med 58 stationer i Bangalore, Indiens tredje största stad, vilket kommer att minska trafikstockningarna, utsläppen och föroreningarna. Finansiering av nya och moderniserade regionala persontåg i sydvästra Frankrike och ökat stöd till  utbyggnad av Stockholms tunnelbana godkändes också.

Nya investeringar i ren energi på totalt 1,2 miljarder euro godkändes av styrelsen. Ny egetkapitalfinansiering  för investeringar i storskalig förnybar energi  i Asien, Latinamerika och Europa godkändes, tillsammans med stöd till småskaliga vind- och solkraftsprojekt i Frankrike och Tyskland och modernisering av eldistribution i Grekland och Italien.