Nyheter

Uttalande från Naturskyddsföreningens rikskonferens: Stoppa gruvan vid Norra Kärr

Text: Naturskyddsföreningen

Gruvplanerna strax öster om Vättern har återigen blivit aktuella. Det är bolaget Greenna Mineral (tidigare Tasman Metals) som vill starta en stor gruva för att utvinna de sällsynta jordartsmetaller som finns där.  Men platsen, Norra Kärr, är den sämsta tänkbara för en gruva, utifrån hänsyn till såväl dricksvatten som miljö och människor.

Planerna har tidigare underkänts av Högsta Förvaltningsdomstolen, men har nu fått förnyad aktualitet genom EU:s nya förordning om kritiska råvaror, som innebär att vissa gruvprojekt kan få en gräddfil genom miljöprövningen.

Under den planerade gruvbrytningen kommer vatten från gruvan ledas genom känsliga vattensystem där den biologiska mångfalden riskerar att skadas. En del av vattnet från gruvan kan också hamna i Vättern, där en förorening skulle få oåterkalleliga konsekvenser. Vättern är idag dricksvattentäkt för cirka 300 000 människor och en viktig miljö för otaliga arter. I framtiden kan efterfrågan på Vätterns vatten komma att öka ännu mer.

Vi befinner oss både i en klimatkris och en naturkris som måste lösas med hänsyn till varandra. Även om nya gruvor kan komma att behövas för att klara omställningen, måste vi först se till att hushålla med de metaller och mineral som redan bryts och förlänga livstiden på de produkter där de ingår, samt återbruka och återvinna mer. Dessutom behöver klimatomställningen prioriteras i användandet av råvarorna – mycket av de kritiska råvaror som utvinns idag går till sådant som inte bidrar till klimatnytta, som exempelvis oljeraffinering.

De problem vi försöker lösa idag får inte ge upphov till ytterligare utmaningar imorgon, och klimatet ska inte räddas på bekostnad av människors hälsa eller naturen. Tiden för omställning är knapp, men det får inte leda till att vi tummar på ambitionsnivån i de rigorösa processer som behövs för att minimera de oundvikliga skador på ekosystem som gruvdrift ger upphov till. Nya gruvor måste lokaliseras där de gör minst skada och utifrån ett väl övervägt samhällsbehov.

Vatten är en av våra viktigaste resurser. Föroreningar från en gruva i Norra Kärr riskerar att skada människor och andra arter som inte får försvinna. Vi måste skydda Vätterns vatten och allt liv som är beroende av det.

Den planerade gruvan vid Norra Kärr måste stoppas.

Uttalande från Naturskyddsföreningens rikskonferens 3- 5 maj 2024