Nyheter

Bygget av Sveriges första stora hybridpark med vind- och solkraft har inletts

European Energy har inlett arbetet med att bygga Sveriges första storskaliga hybridpark i Skåramåla i Tingsryds kommun där den befintliga vindkraftsparken kompletteras med en solpark. Genom att samlokalisera anläggningarna används marken mer optimalt och elen kan matas ut via samma nätanslutning.

– Även om det finns stora arealer i Sverige behöver vi optimera ytanvändningen för att kunna tillgodose olika samhällsintressen. Här har vi hittat ett sätt att bygga en hybridanläggning i skogsmark med låga naturvärden som redan har tagits i anspråk för vindkraft, säger Peter Braun, Sverigechef på European Energy.

Totalt kommer hybridanläggningen att kunna producera 163 GWh grön el per år, vilket motsvarar 32 600 villhushålls årsförbrukning av el. 38 GWh kommer från solparken, resten från vindkraften.

– Kombinationen av sol och vind gör att vi kommer att få en ökad produktion och jämnare utmatning. Vind och sol kompletterar varandra väl eftersom de har olika produktionstider på dygnet och över året, fortsätter Peter Braun.

Solparken upptar en yta på 49 hektar och markförberedelser har pågått under några månaders tid. Skogen, som var mogen för avverkning, har tagits ned och stenar har grävts ned i ett djupare marklager.

– Vi har använt jordmassor som redan fanns på plats för att jämna ut marken så att solpanelerna kan ställas upp på en planlagd yta. På det sättet har vi varken tillfört eller avlägsnat några jordmassor och därmed kunnat undvika transporter. I markarbetena använder vi så långt det är möjligt lokala underleverantörer, säger Peter Braun.

Solparken är en tillfällig anläggning. När solpanelerna är färdiganvända, efter cirka 35 år, kan marken återställas till skogsbruk eller annan användning. Genom de markarbeten som har utförts nu blir det lättare att plantera skog i området i framtiden eftersom det är färre stenar i ytlagret.

European Energy planerar även att göra en rad insatser för att öka biodiversiteten.  Exakt vad som ska ske i praktiken i Skåramåla är inte beslutat än, men som förslag finns bland bland annat en damm som är utformad för att gynna amfibier som till exempel grodor, en omfattande plantering av bär- och blommande buskar och insåning av olika ängsfröer.

Dessutom finns tankar om att lägga upp stenrösen, lämna död ved, bygga insektshotell, sandmiljöer och sätta upp fågelholkar. Det förs även en diskussion om att ha betande får i parken.

Nästa steg i projektet är att placera ut fundamenten för att börja installera panelerna under sensommaren.

– Målet är att solparken ska stå klar under 2024 och att hela anläggningen kommer att producera grön el till nätet innan året är slut, avslutar Peter Braun.