Nyheter

Framtidstro trots lägre omsättning och minskad vinst för Öresundskraft

Lägre omsättning och minskad vinst. 2023 har varit ett utmanande år för Öresundskraft. Omsättningen minskade med 16 procent och resultat efter finansiella poster minskade med 28 procent.

– 2023 blev ännu ett tufft år för många, även för oss, men det är fortsatt full fart på vårt arbete med driva omställningen mot ett hållbart energisystem, säger VD Anders Östlund.

– Det är en ganska tuff och bister verklighet vi upplever just nu. Vi har ett oroligt säkerhetspolitiskt läge som en följd av kriget i Ukraina, en lågkonjunktur som krymper landets ekonomi som helhet och en inflation som har gjort det dyrare att leva. Minskad omsättning och högre kostnader pressar ner resultat för 2023 till en klart lägre nivå än den vi haft de senaste 5 åren. Samtidigt fortsätter den kraftfulla omställningen av energiförsörjningen. De fossila bränslena ska fasas ut i alla sektorer så att klimatet kan räddas. Vi är drivande i den omställningen och har valt att fortsätta att investera kraftfullt i det nödvändiga utvecklingsarbetet trots tuffare ekonomiska tider, säger Anders Östlund.

Lägre omsättning och resultat

2023 hade Öresundskraft en omsättning på 3 411 Mkr, en minskning med 16 procent jämfört med 2022 (4 051 Mkr). Årets resultat efter finansiella poster landade på 263 Mkr, en minskning med 28 procent gentemot 2022 (364 Mkr). Orsakerna är framför allt ökade bränslekostnader och lägre sålda energivolymer i kombination med fallande priser på den el som produceras, vilket framför allt har resulterat i vikande lönsamhet i fjärrvärmeaffären.

Avkastningen på sysselsatt kapital minskade till 6 procent (8 procent) medan soliditeten uppgick till 55,8 procent (48,4).

Investeringstakten ligger fortsatt på en hög nivå även om den är något lägre än föregående år med samlade investeringar på 542 Mkr (590).

För 2023 har enligt ägarens önskemål en utdelning genom koncernbidrag lämnats med 102,5 Mkr (99).

Minskade volymer

Föregående års oro på energimarknaden och den ökade allmänna inflationen har tydligt påverkat konsumenternas beteende. Som en följd av detta har koncernens samlade energileveranser minskat med 5 procent till 2 159 GWh (2 274). Det förändrade konsumtionsmönstret är särskilt tydligt inom el- och gashandel där volymerna sjunkit till 1 055 GWh (1 172), respektive 73 GWh (86).

En kylig novembermånad gav ett positivt lyft för fjärrvärmevolymerna, som ökade något till 1 017 GWh (1 001). Fjärrkylan minskade något jämfört med det varmare 2022 och uppgick till 14 GWh (15).

Tufft nu, men fortsatt full fart på omställningen

– Det är ett tufft ekonomiskt läge just nu, fortsätter Anders Östlund. Konjunkturen och det oroliga omvärldsläget har gjort att prisnivån på våra viktigaste insatsvaror, främst bränslen, har stigit kraftigt. Men vi bedömer att priserna kommer att normaliseras när konjunkturen vänder. Vi hanterar de stigande kostnaderna genom att effektivisera och spara, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta vårt viktiga utvecklingsarbete. Detta arbete kommer att skapa nya intäktskällor i både befintliga och nya affärsområden. Trots ett onormalt lågt resultat uppfyller vi de långsiktiga finansiella målen som Helsingborgs stad, vår ägare, har fastställt, och vi har lämnat det koncernbidrag som önskats. Öresundskraft har en fortsatt stark balansräkning.

– När det gäller omställningen av energisystemet så driver Öresundskraft flera mycket viktiga initiativ. CCS-projektet på Filbornaverket tar viktiga kliv framåt. Målet är att få en fullskaleanläggning för CO2-avskiljning på plats 2027 och just nu jobbar vi med att ta fram det slutgiltiga beslutsunderlaget. Beslut ska fattas under första halvåret 2025.

– 2022 invigde Öresundskraft sin första publika lastbilsladdstation på Ättekulla i samarbete med Volvo Truck Center AB. Ytterligare två stationer planeras för 2024 i Malmö Sunnanå och Helsingborgs Hamn. GITO Heavy Charging Solutions, ett joint venture med Mälarenergi och Jönköpingsenergi, leder satsningen på infrastruktur för tunga fordon.

– Sen tittar vi på extremt spännande lösningar som involverar vätgasproduktion som skulle möjliggöra en utfasning av naturgas i industrisektorn och samtidigt bidra med flera andra viktiga förmågor i framtidens energisystem.

– Vi underhåller, förstärker och bygger ut, summerar Anders Östlund. Vi fortsätter att investera väldigt mycket i vår basverksamhet. Kapaciteten i elnätet är i stort fullt utnyttjad. Anslutningen av tillkommande produktionsanläggningar främst solel och förändrade uttagsmönster, till exempel genom den ökande laddningen av elfordon, ställer nya krav på elnäten som kräver extra ordinära satsningar över flera år.

Arbetet med att ansluta mer förnybar energi till systemet går framåt.

Under 2023 har 1 615 solcellsinstallationer (25MW) anslutits till Öresundskrafts elnät, vilket är en gedigen ökning mot 2022 (950). Arbetet med att addera fler publika laddplatser för personbilar går också framåt. Under 2023 driftsattes ytterligare 28 stycken laddplatser på Kv Glasbruket, så nu är det ännu enklare att ladda i centrala Helsingborg.

Hög investeringstakt

Investeringstakten ligger fortsatt på en hög nivå även om den är något lägre än föregående år med samlade investeringar på 542 Mkr (590). De största enskilda investeringarna under året var upprustning och förstärkning av fördelningsstation på Adolfsberg (67 Mkr), fortsatt utbyte till den nya generationens mätare för elnätet (58 Mkr) samt moderniseringen av Västhamnsverket (52,2 Mkr).

Anders Östlund framhåller också vikten av satsningarna på kompetens:

– Att ställa om till ett hållbart energi- och transportsystem innebär krav på ny kompetens och kompetensutveckling. De senaste åren har vi ökat personalstyrkan och anställt personer med den kompetens vi behöver för att driva omställning.

– 2024 och troligtvis 2025 kommer vara ekonomiskt utmanande. Men vi fortsätter jobba för omställningen och ett robust energisystem i balans. Bättre tider väntar så fort konjunkturen vänder. Tills dess är det bara att kavla upp ärmarna och jobba på med ambitionen att erbjuda hållbar, trygg och prisvärd energi till våra kunder.